Новини

26.7.2010 г.

Създаден е Консултативен съвет към МТИТС

Категория: Транспорт

Консултативен съвет ще подпомага ръководния екип на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по въпросите на гражданското въздухоплаване. 
Oсновната цел е да съдейства на МТИТС при изготвянето на независими анализи, становища и проекти на стратегически и нормативни актове в областта на гражданското въздухоплаване. Заседанията ще се свикват най-малко веднъж на три месеца, както и по искане на министъра.Председател е заместник-министър Камен Кичев, а в състава му влизат представители на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация", Народното събрание, ДП „Ръководство на въздушното движение", „Летище София" ЕАД, Съюза на транспортните синдикати към КНСБ, Асоциацията на българските авиокомпании, Международната организация на авиационните превозвачи (IАТА) за България, Асоциацията на собствениците на въздухоплавателни средства и пилотите, Съюза на селскостопанските авиооператори и Българската асоциация на леката авиация.
.