Новини

22.7.2010 г.

Около 15.5 млн.лв. бяха изплатени по проекти от Държавен фонд "Земеделие"

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Плащания по проекти за общо 15.5 млн. лв. бяха наредени от Държавен фонд „Земеделие” . Около 14 млн. лв. от разплатените средства са по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Те включват превод на средства за изпълнени проекти по Мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери” и Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”. Изплатени са авансови плащания и на общини по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.
Около 1.6 млн. лв. от преведените средства включват и плащания на проекти по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и Националната програма по пчеларство.