Новини

30.6.2010 г.

Стратегия за децентрализация бешще одобрена от Министерския съвет

Категория: Правителствени

Правителството одобри актуализация на Стратегията за децентрализация и Програма за изпълнение на стратегията за периода до 2013 г.
Стратегията отразява заложените в Програмата на Правителството на европейското развитие на България ангажименти за задълбочаване на процеса на децентрализация, увеличаване на собствените приходи на общините, подобряване качеството на услугите и повишаване на стандарта на живот на гражданите.
Визията на стратегията е насочена към постигане на оптимално разпределение на правомощия и ресурси между различните нива на управление за предоставяне на по-качествени услуги на гражданите. За постигане на визията са формулирани три стратегически цели, насочени към общините, областните администрации и кметствата. Първата е ускорено прехвърляне на правомощия и ресурси от централните органи на изпълнителната власт към общините за укрепване на местното самоуправление. Втората цел е оптимизиране на функционалната компетентност на областния управител за координация на секторните политики на регионално равнище. Третата цел е развитие на местното самоуправление в рамките на общината чрез повишаване на управленската и финансовата самостоятелност на кметствата и заведенията за услуги.
В програмата за децентрализация са определени конкретни мерки, отговорни институции и срок за изпълнението им. Постигането на визията и целите изискват усилия за продължаване на процеса на децентрализация в няколко насоки. Това са децентрализацията на публичните услуги и на управленските правомощия за делегираните услуги; увеличаване на правомощията на местните власти; увеличаване на собствените приходи на общините, реформа на областното ниво на управление, прилагане на принципите за добро управление на местно ниво в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа.