Новини

30.6.2010 г.

Сътрудничество в областта на спорта между България и Македония

Категория: Правителствени

Правителството одобри сключването на споразумение за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на физическото възпитание и спорта на Република България и Агенцията за младежта и спорта на Република Македония.
Насърчават се връзките между държавните органи, отговарящи за спорта, между националните спортни асоциации във връзка с участие в съвместни тренировъчни лагери, турнири и традиционни спортни прояви, при подготовката на спортисти и използването на спортни съоръжения. Двете страни ще трябва да предприемат съвместни дейности и в борбата срещу използването на забранени вещества и методи при подготовка на спортистите в рамките на състезателните дейности и извън тях.
Министерският съвет упълномощи министъра на физическото възпитание и спорта да проведе преговорите и да подпише споразумението. Документът е със срок на действие 5 години.