Новини

30.6.2010 г.

Правителството одобри отчета за изпълнението на държавния бюджет

Категория: Правителствени

Министерският съвет одобри отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. и предлага на Народното събрание да го разгледа и приеме.
Развитието на значително по-песимистичен икономически сценарий от залегналия при изготвянето на разчетите към ЗДБРБ за 2009 г. доведе до чувствително изоставане в изпълнението на приходите. Неизпълнението на приходите и високият темп на усвояване на разходите през първата половина на годината оказаха натиск върху бюджетната позиция, което предполагаше незабавни мерки за нейното стабилизиране. Липсата на решителни действия за ограничаване на разходите през първите месеци на годината допълнително ограничиха възможностите за прилагане на мерки в разходите с навлизането на бюджетното изпълнение във втората половина на годината. Едва през месец август бяха предприети спешни мерки за стабилизиране на бюджетната позиция.
Първата стъпка в тази посока бе одобреният пакет мерки за ограничаване на нелихвените разходи по републиканския бюджет за 2009 г. в размер на около 1,15 млрд. лв. (1,7% от БВП). В подкрепа на фиска, освен по линия на свиване и реализиране на икономии в публичните разходи, бяха предприети и действия за повишаване на събираемостта на приходите и осигуряване на допълнителни източници на постъпления. Положените огромни усилия за стабилизиране на бюджетната позиция в условията на драстично свиване на приходите позволиха бюджетният дефицит на касова основа да остане на относително устойчиво от фискална гледна точка ниво, предвид огромния натиск на кризата. Недостатъчно ефективният контрол и нарушаването на фискална дисциплина през 2008 г. и първите седем месеца на 2009 г. са дали възможност да бъдат подписвани договори и анекси към тях, както и да бъдат поемани ангажименти за разходи, които не са обезпечени с финансиране при свитата фискална рамка за 2009 година. Това доведе до рязко нарастване на задълженията на правителството по балансите на бюджетните разпоредители. Драстичното нарастване на задълженията и намалелите вземания се отразиха в сериозно нарастване на дефицита, оценен по използваната от ЕВРОСТАТ методология на начислена основа. Според оценките в априлските нотификационни таблици дефицитът на България за 2009 г. на начислена основа възлиза на 3,9% от БВП.
Бюджетното салдо по КФП за 2009 г. е отрицателно в размер на 626,1 млн. лв. (0,9% от БВП), а фискалният резерв към 31.12.2009 г. е в размер на 7 672,9 млн. лева. Приходите и помощите по консолидираната фискална програма за 2009 г. са 25 040,8 млн. лв. или 76,9% от програмата за годината и представляват 37,8% от БВП. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) за 2009 г. възлиза на 20 171,9 млн. лв., което представлява 78,4% от годишния разчет и 30,4% от БВП. Приходите в частта на преките данъци са 3 813,5 млн. лв., или 77,1% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 10 398,6 млн. лв., което е 75,4% от програмата за годината. Изпълнението спрямо разчета за годината по отделни данъци в групата е както следва: приходите от ДДС представляват 69% от планираните със ЗДБРБ за 2009 г., приходите от акцизи – 90,2%, и приходите от мита – 56,6%. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) възлизат на 686,7 млн. лв., или 69,6% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.12.2009 г. са в размер на 5 273,1 млн. лв. или с 12,2% под планираните за годината.
Неданъчните приходи са в размер на 3 542,8 млн. лв., което представлява 92,8% от годишните разчети и 5,3% от БВП. Спрямо 2008 г. е налице спад с 11,5%, като най-сериозно е забавянето при неданъчните постъпления по общинските бюджети, където постъпленията от продажба на земя и имущество намаляват наполовина спрямо 2008 г.
Постъпилите помощи през 2009 г. са в размер 1 326,2 млн. лв. и представляват 2% от БВП. Те са основно от авансови плащания от структурните и Кохезионния фондове на ЕС по бюджета на Националния фонд и постъпления от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство по бюджета на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие”.
Разходите (вкл. вноската за бюджета на ЕС) по консолидирания бюджет за 2009 г. са 38,7% от БВП, а общият им размер е 25 666,9 млн. лв. или 84,5% от годишния разчет. От тях лихвените плащания са 520,8 млн. лв. или 0,8% от БВП, като спрямо 2008 г. се отчита намаление с 64,3 млн. лева. Нелихвените разходи през 2009 г. са 24 400 млн. лв. или 36,8 % от БВП. Вноската на Република България в общия бюджет на ЕС за 2009 г. е в размер на 746,2 млн. лв. или 1,1% от БВП.