Новини

30.6.2010 г.

Правителството прие отчета за 2009г. за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие

Категория: Правителствени

Министерският съвет прие отчет за 2009 г. за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие на Република България (2006-2020 г.). Документът е разработен по отделните направления на стратегията и съгласно поетите ангажименти и мерки на компетентните ведомства през отчетния период.
Изпълнението на задачите от отговорните институции допринася за постигането на основната стратегическа цел на демографската политика - забавяне на темповете на намаляване на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, способности и умения.
Необходимостта от провеждането на демографска политика е свързана с трайната тенденция на намаляване броя на населението и промени във възрастовата му структура, при което се увеличава процентният дял на населението над 60-годишна възраст. Поради това в отчета за 2009 г. е обърнато внимание на изпълнението на мерките, насочени към насърчаването на активен и достоен живот на възрастните хора.
Този подход съответства на заложените цели в Международния план за действие по застаряването от Мадрид 2002 г. и Регионалната стратегия за Европа за неговото изпълнение, както и на насоките от Съобщението на Европейската комисия от 2009 г. „Справяне с последиците от застаряването на населението в ЕС”.