Новини

30.6.2010 г.

Правителството одобри доклада за състоянието и опазването на околната среда през 2008 година

Категория: Правителствени

Министерският съвет прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2008 година. Документът включва информация за развитието на икономическите сектори енергетика, промишленост, транспорт и селско стопанство за периода 2000-2008 г. и свързаните с това развитие емисии на вредни вещества във въздуха, водите, замърсяването на почвите; генерираните отпадъци; потреблението на енергия и природни ресурси; нарушени терени, шумови и йонизиращи въздействия. Описано е качественото състояние на компонентите на околната среда и са изведени тенденции, като са използвани основни индикатори, прилагани в публикациите на Европейската агенция по околна среда. Включена е информация за изпълнение на ангажиментите на страната във връзка с Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата и Виенската конвенция за защита на озона. Разгледани са основните направления на екологичната политика и държавното регулиране на ползването и опазването на околната среда. Представена е информация за нерешени проблеми и неизпълнени ангажименти по отношение на изискванията на националното и европейско законодателство в областта на околната среда.
Основната работа по изработване на доклада е извършена в Изпълнителна агенция по околна среда, която поддържа националната база данни за околната среда, и Министерството на околната среда и водите. Използвани са информация и анализи, предоставени Националния статистически институт, министерствата на икономиката, енергетиката и туризма, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на земеделието и храните, на регионалното развитие и благоустройството, Изпълнителната агенция по горите, БАН, Агенцията за ядрено регулиране.