Новини

17.6.2010 г.

Открива се нова схема по Оперативна програма „Регионално развитие”

Категория: Регионално развитие

 Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна  програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. по схема: BG161PO001/1.5-01/2010 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община Бургас”. Конкретен бенефициент по схемата е Община Бургас. Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, като проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на община Бургас.
Целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са:
•    Създаване на по-ефективен и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия;
•    Изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт;
•    Повишаване на привлекателността на обществения градски транспорт;
•    Въвеждането на ефективна автоматизирана система за управление на трафика и контрол на транспортните процеси;
•    Осигуряване на социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
•    Разработване на планове за управление на трафика и внедряване на автоматизирани системи за управление и контрол чрез въвеждане и подобряване на системите за управление и информационно обслужване (например центрове за управление на трафика, централизирана компютърна система, детекторни станции за превозни средства, дистанционно сменяеми информационни табла, кантари, комуникационни подсистеми);
•    Подобряване на достъпността на градските автобусни спирки – платформи за хора с увреждания, премахване на пречките за ориентация и информация, светлинно и звуково обявяване на спирките, ясно визуално означаване на линиите, разписания, разбираеми и за хора с намалено зрение, информация за незрящи и др.;
•    Обновяване на транспортната инфраструктура – контактна мрежа, подобряване на спирки, бази за ремонт и поддръжка и оборудване;
•    Развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации до по-отдалечени жилищни райони;
•    Осигуряване на система за защита от шума – осигуряване на трамвайните линии с антивибрационни и шумозащитни елементи;
•    Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт, използващи автобуси, трамваи, тролеи, които отговарят на европейската нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и използване на възобновяеми/алтернативни енергийни източници в градския транспорт.
•    Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, включително системи за видеонаблюдение и др. във връзка с развитието на интегрирана система за градски транспорт;
•    Изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи за пешеходци и велосипедисти, подлези, транспортна инфраструктура, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци, маркировка и др. като част от интегрираната система за градски транспорт;
•    Мерки във връзка с организация на паркирането в близост до възлови точки на масовия градски транспорт.
Общият размер на схемата е 109 526 480 лева,  като кандидатът  ще трябва да осигури задължителен финансов принос (5%) в размер на 5 476 324 лева. Размерът на съфинансирането от ЕФРР (85%) е 93 097 508 лева, а финансирането от националния бюджет (10%) е 10 952 648 лева.
Крайният срок за подаване на проектното предложение е 10 септември 2010 г., 16:00 ч., местно време.