Новини

16.6.2010 г.

Отворена процедура по ОП "Административен капацитет"

Категория: Държавна администрацияВъв връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос I  „Добро управление”, подприоритет  1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” администрацията на Министерския съвет като конкретен бенефициент ще кандидатства с проектно предложение.

Проектът е насочен към изграждане на ефективни структури чрез осъвременяване на тяхната организация спрямо потребностите на гражданите и бизнеса и добрите европейските практики и подобряване на управлението на резултатите в дейността на администрациите.

Предвид изискванията на Управляващия орган на ОПАК бюджетът на проектното предложение да бъде базиран на две индикативни ценови оферти за всички дейности, молим да ни предоставите индикативни ценови оферти за следните предвиждани дейности:


    * КОМПОНЕНТ 1: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПТИМИЗАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Дейност 1: Извършване на сравнителен анализ на модела на управление и организационно структуриране на Министерството на вътрешните работи със структурата и моделите в други страни-членки на Европейския съюз.

Дейност 2: Преглед на функциите и дейностите на структурите за елиминиране на дублиращи се функции, премахване на нетипични функции и дейности, обединяване на звена, деконцентрация и децентрализация.

Дейност 3: Преглед на ефективността и ефикасността на структурата на Министерството на вътрешните работи.

Дейност 4: Създаване на индикатори за измерване на изпълнението за структурата на МВР.

Дейност 5: Планиране на реорганизацията на структурата на Министерството на вътрешните работи спрямо добрите практики и препоръките за оптимизация.


    * КОМПОНЕНТ 2: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПТИМИЗАЦИЯ В СИСТЕМИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Дейност 1: Извършване на сравнителен анализ на моделите на управление и организационно структуриране на НЗОК и НОИ със структурата и моделите в други страни-членки на Европейския съюз.

Дейност 2: Преглед на функциите и дейностите на структурите за елиминиране на дублиращи се функции, премахване на нетипични функции и дейности, обединяване на звена, деконцентрация и децентрализация.

Дейност 3: Преглед на ефективността и ефикасността на структурите на НЗОК и НОИ.

Дейност 4: Създаване на индикатори за измерване на изпълнението за структурите на НЗОК и НОИ.

Дейност 5: Планиране на реорганизацията на структурите на НЗОК и НОИ спрямо добрите практики и препоръките за оптимизация.


    * КОМПОНЕНТ 3: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПТИМИЗАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 

Дейност 1: Извършване на сравнителен анализ на модела на управление и организационно структуриране на НСИ със структурата и модела в други страни-членки на Европейския съюз.

Дейност 2: Преглед на функциите и дейностите на структурите за елиминиране на дублиращи се функции, премахване на нетипични функции и дейности, обединяване на звена, деконцентрация и децентрализация.

Дейност 3: Преглед на ефективността и ефикасността на структурата на НСИ.

Дейност 4: Създаване на индикатори за измерване на изпълнението за структурата на НСИ.

Дейност 5: Планиране на реорганизацията на структурата на НСИ спрямо добрите практики и препоръките за оптимизация.


    * Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура по ЗОП за изпълнение на проекта, подготовка на техническа документация за провеждане на дейности за информация и публичност и техническа документация за провеждане на одит.
    * Провеждане на  дейности за информация и публичност.
    * Провеждане на одит на изпълнението на проекта

Тъй като крайният срок за представяне на проектните предложения е 01.07.2010 г. ще бъдем благодарни, ако можете да ни изпратите индикативната си оферта не по-късно от 24.06.2010 г. по факс на номер 02/980 20 71 или сканирана оферта с подпис и печат на електронна поща p.ivanov@government.bg. Повече информация може да видите тук