Новини

26.5.2010 г.

Приет е отчетът за изпълнение на Националната програма за реформи на Република България

Категория: Правителствени

Министерският съвет прие отчет за изпълнението на мерките, заложени в актуализацията за 2009 г. на Националната програма за реформи на Република България (НПРРБ) за периода 2008-2010 г. и в Плана за действие по документа към края на март 2010 г.
Анализът показва, че над 92% от мерките и действията по Националната програма за реформи се изпълняват съгласно предварителния график. Към края на месец март 2010 г. общият брой на мерките, предвидени в Плана за действие по Националната програма за реформи, нараства на 155.
Сред най-значимите е включването отново на пазара на труда на работници, загубили работата си. Тук са предвидени програми за повишаване на квалификацията на останалите без работни места лица, с оглед успешното им адаптиране при завръщането им на работа, както и програми насочени към осигуряването на заетост на безработните. Две от мерките са ориентирани към създаването на достъпна архитектурна среда за дирекциите „Социално подпомагане" към АСП и „Бюра по труда", както и към актуализиране на програмата за по-добро регулиране.
Приетата в края на 2009 г. актуализация на НПРРБ за периода 2008-2010 г. и на Плана за действие по документа съдържа мерки, които трябва да отговорят на препоръките на Европейската комисия към страната ни. Сред тях са ускорено допълнително подобряване на административния капацитет, приоритетно в ключовите области на държавно управление, включително регулаторните органи и съдебната система; поддържане на строга фискална политика, подобряване на качеството и ефективността на публичните разходи, запазване обвързването на нарастването на заплатите с растежа на производителността и подобряване на ефективната конкуренция с цел засилване на конкурентоспособността и намаляване на външните дисбаланси; бързо приемане и прилагане на нови мерки за значително намаляване на бюрокрацията на централно и местно ниво и други.
Планът за действие по НПРРБ (2008-2010 г.) съдържа и 6 мерки, свързани с приоритета за изграждане на инфраструктура, включително в областта на информационно-комуникационните технологии.