Новини

26.5.2010 г.

Намалява щатната численост в Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Категория: Правителствени

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Оптимизира се структурата и числеността на административните звена в Агенцията и се прецизират техните функционални характеристики.
Общата численост на служителите намалява с 38 щатни бройки (от 383 на 345). Дирекция „Звено за изпълнение на проекти и международно сътрудничество” се закрива.  Дейностите, изпълнявани от дирекцията в областта на международното сътрудничество преминават към дирекция „Информационни технологии”, която се преименува в дирекция „Информационни системи, стандартизация и сътрудничество”.
Прецизират се функциите на дирекции „Административно-правно и финансово обслужване” и „Геодезия и картография”.
Предвижда се намаляване на щатния състав на службите по геодезия, картография и кадастър с 26 бройки – от 305 на 279.