Новини

26.5.2010 г.

С изменение на ПМС се оптимизират процедурите по отпускане на безвъзмездна финансова помощ

Категория: Правителствени

Министерският съвет прие проект на Постановление за изменение и допълнение за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и по Програма ФАР. 
Целта е по-ранно информиране на бенефициентите относно възможностите за кандидатстване. Индикативните годишни работни програми на Оперативните програми ще се публикуват до 30-ти ноември на съответната година. Минималният срок за набиране на проектни предложения за финансиране на инфраструктурни проекти се увеличава на 90 дни. При обявяване на нова схема за безвъзмездна помощ, Управляващият орган се задължава да организира информационна кампания, в рамките на която да информира бенефициентите относно изискванията за кандидатстване и начина на подготовка на формулярите за кандидатстване. Задължително е насоките за кандидатстване да се публикуват предварително на електронните страници на оперативните програми.
Въвеждат се конкретни срокове, в които Управляващите органи са длъжни да отговорят на поставените от бенефициентите въпроси във връзка с попълването на формуляра за кандидатстване. Съкращават се сроковете за протичане на оценителния процес, като изготвянето на доклада от оценителната комисия ще се извършва в рамките на тримесечния срок за оценка на проектните предложения. Предвидена е възможност за подаването на възражения от страна на кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап административна проверка и проверка на допустимостта. От обхвата на постановлението отпада програма ФАР на Европейския съюз.
С извършените промени в ПМС № 121/ 2007 г. се оптимизират процедурите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, като се създават предпоставки за намаляване на административната тежест и повишаване на прозрачността при одобрението на проектни предложения.