Новини

29.4.2010 г.

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" ще претърпи структурни промени

Категория: Правителствени

С измененията в Устройствения правилник на агенцията се намалява с осем броят на дирекциите „Инспекции по труда”. Освободените от тях щатове ще се преразпределят в останалите дирекции, като по този начин се преодолява установеното неравномерно натоварване на инспекторите по труда.
Други промени предвиждат преразпределение на възложените дейности на отделни дирекции в специализираната администрация – „Условия на труд”, „Трудови правоотношения и правно осигуряване” и „Международно сътрудничество, проекти и програми”, и възлагане на нови дейности на тези звена. Целта е да се преодолеят съществуващите затруднения при координацията и организацията на работа и да се повиши ефективността на извършваните дейности.
Дирекция „Административно и информационно обслужване” в общата администрация на агенцията ще бъде закрита. Така ще се осигури пряка връзка между използваните информационни системи за набиране на данни за условията на труд и аналитичното звено на агенцията. Ще се постигне и концентриране на обработката на постъпващата информация от значение за наблюдението на състоянията на условията на труда.