Новини

27.4.2010 г.

Ще представят проектът Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност

Категория: Анализи

В рамките на откритата през месец октомври 2009 г. процедура по приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система” (бюджетна линия BG051PO002/09/1.5-02) на ОПАК за кандидатстване с проекти на преки бенефициенти, Министерството на правосъдието участва с предложение на тема „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”. 
Внесеното проектно предложение № К 09-15-5/30.04.2009 г. беше одобрено за финансиране и на 9 октомври 2009 г. беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на правосъдието и Управляващия орган на ОПАК в Министерство на финансите. Бюджетът на проекта възлиза на 573,179.68 лева.
Целта на проекта е насърчаване на доверието на гражданите в съдебната система чрез въвеждане на мерки за подобряване на взаимодействието между Министерството на правосъдието, Върховния касационен съд, апелативните и окръжни съдилища и повишаване на ефективността и прозрачността при прилагане на материалното и процесуално законодателство по несъстоятелност. 
Целеви групи на проекта са служители на Министерството на правосъдието, съдии и съдебни служители от ВКС, съдии и съдебни служители от апелативните и окръжните съдилища в страната.
В рамките на проекта ще бъде разработен справочен инструментариум за определяне натовареността на синдиците. Предвидени са дейности за информация и публичност, одит, както и организация и управление на проекта. 
Като резултат от изпълнението на проекта очакванията на Министерството на правосъдието са да бъде подпомогнато еднообразното прилагане на материалното и процесуално законодателство по несъстоятелност; да бъдат разработени предложения за оптимизиране на нормативната уредба, да бъде засилена прозрачността на производството по несъстоятелност чрез актуализиране на информационната система по несъстоятелност и интеграцията й с използваните от съдилищата системи за управление на съдебните дела и Търговския регистър; да бъдат създадени предпоставки за повишаване на ефективността на работата на синдиците и разработени критерии за измерване на тяхната натовареност.