Новини

21.4.2010 г.

Министерският съвет прие План за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания

Категория: Правителствени

В Плана за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2010-2011 г.
са посочени дейностите, които ще бъдат реализирани от отговорните за изпълнението институции. Информацията е в съответствие със Стратегията за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2008-2015 г.
През тази и следващата година дейностите, свързани с осигуряването на достъпна среда, ще се осъществяват от министерствата на регионалното развитие и благоустройство, на физическото възпитание и спорта, на културата, на образованието, младежта и науката, кметове на общини и неправителствени организации. Целта им е преодоляване на проблемите с архитектурната достъпност до различни културни и спортни обекти, училища, детски градини и други обществени сгради. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията отговаря за достъпа до железопътния, въздушния и морския транспорт, а кметовете на общини – за паркоместата и въвеждането в експлоатация на адаптирани превозни средства от градския транспорт.
Според документа през настоящата година усилията на структурите на Министерство на труда и социалната политика, кметовете на общини и неправителствените организации ще бъдат насочени към откриване на нови социални услуги за хора с увреждания, деинституализация на специализираните институции за деца с увреждания, както и повишаване квалификацията на доставчиците на социални услуги. Продължава прилагането на политиката за интегрирано обучение на децата със специални образователни потребности.
Във връзка с осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация, помощни средства, приспособления, съоръжения (ПСПС) и медицински изделия през 2010 г. ще бъде подготвена и утвърдена нормативна промяна в модела на медицинската експертиза, ще бъдат прецизирани критериите и условията на отпускане и предоставяне на ПСПС.