Новини

18.4.2008 г.

Правителството се прицели в намаляване на бюрокрацията и подобряване на бизнес средата.

Категория: Икономика

През последните години все по-ясно нараства нуждата от по-добро регулиране, за да се осигури справедлива конкурентна пазарна среда и да се подобри благосъстоянието и сигурността на гражданите. Бизнесът очаква държавата да предостави и гарантира равни условия за осъществяване на стопанската дейност и да стимулира конкуренцията, а за гражданите са необходими качествени нормативни актове и по-малко бюрокрация. По-доброто регулиране е сред ключовите приоритети на Европейската комисия. Редица изследвания на международни институции като Световната банка и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие подчертават необходимостта от по-добра регулаторна среда в страната.

За да отговори на тези предизвикателства правителството одобри Програма за по-добро регулиране за периода 2008-2010 г. В нея са заложени четири основни цели за намаляване на административните пречки пред бизнеса и подобряване на регулирането: премахване и облекчаване на административните режими; създаване и укрепване на институционалната структура за прилагането и контрола на политиката за по-добро регулиране; активизиране на диалога със заинтересованите страни; усъвършенстване на регулирането на общинско ниво и укрепване на капацитета на областно и общинско ниво за провеждане на добри регулаторни политики.

В администрацията на Министерския съвет се създава Звено за по-добро регулиране,  което ще е в рамките на дирекция „Стратегическо планиране и управление”. Дирекцията ще отговаря за провеждането на цялостната политика за подобряване на административното регулиране.

В програмата са заложени мерки за засилване на прозрачността при разработването на политики и включването на заинтересованите страни в този процес. Ще бъде направен преглед на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност на общинско ниво. Съвместно с Националното сдружение на общините ще се анализират режимите на общинско ниво и ще се предприемат мерки за отмяна на незаконосъобразно въведените. За усъвършенстване на контрола върху регулирането на местно ниво ще се извършат и необходимите законодателни промени.

Като първа стъпка за реализиране на Програмата, по предложения на бизнес организациите, отпадат 3 административни режима, а 13 ще бъдат облекчени.

Четирите цели на програмата са с конкретно разписани мерки, срокове и отговорни институции. Тяхното реализиране ще спомогне за създаването на регулаторна система с ниски разходи и малък риск, която да подпомага конкурентоспособността на страната и ефективно да защитава обществените интереси.