Новини

24.2.2010 г.

Приета е Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”

Категория: Правителствени

Националната стратегия се основава на политиката в най-добрия интерес на детето. Насочена е към подкрепа на семействата и създаване на най-добри условия за развитие на децата и реализиране на техния пълен потенциал. В дългосрочен план се очаква да се достигне до пълното закриване на класическия тип институции, като същевременно се прекрати настаняването в институции на децата от 0 до 3 годишна възраст.
Планираните мерки са насочени преди всичко към регулиране на входа на институциите чрез подкрепа на семейството и развитие на услуги за предотвратяване на изоставянето като превенция на рисковете в семейството, ранна интервенция и подкрепа на детето, услуги по семейно планиране и семейна медиация.
Първият приоритет при изпълнение на стратегията ще бъде деинституционализацията на децата с увреждания, настанени в социални домове. Изборът на тази целева група за първи бенефициент се предопределя от обстоятелството, че нивото на грижа по отношение на тези деца е най-слабо и те са в най-висока степен на социална изолация.
Предвижда се всички програми и проекти, насочени към деинституционализацията и услуги за деца и семейства, и финансирани от Европейския съюз или националния бюджет в България, да се ръководят от Националната стратегия. Изпълнението й ще се осъществява чрез приемане на планове за действие, визиращи конкретни дейности по прилагането на стратегията.