Новини

24.2.2010 г.

„Национална спортна база” ЕАД увеличи капитала си

Категория: Правителствени

Министерски съвет одобри увеличаването на капитала на „Национална спортна база” ЕАД чрез обявяването на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и апортирането му в търговското дружество. Става дума за поземлен имот №486 с площ 48 711 кв. м, намиращ се на ул. „Асен Йорданов” №1 в Софийския район „Слатина”.
В момента върху терена се изгражда Многофункционална спортна зала. Заедно със съществуващия плувен комплекс и хотел, ще се създаде национален спортен комплекс, който ще съответства на съвременната архитектура на новия вторичен административен център на града.
„Национална спортна база” ЕАД е търговско дружество със 100% държавно участие, в което министърът на физическото възпитание и спорта упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала. Основният предмет на дейност на дружеството е да осигури съвременна, модерна и функционална спортна база за развитието на високо спортно майсторство, олимпийска подготовка на българските спортисти, да обслужва български и чуждестранни национални клубни отбори, както и да играе значителна роля за развитието на физкултурата и спорта на подрастващите.