Новини

25.11.2009 г.

Изпълнителна агенция "Медицински испекторат" с нов Устройствен правилник

Категория: Правителствени

Правителството прие устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Медицински инспекторат” – новосъздадена структура, в чиито правомощия е извършването на проверки, свързани с управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните заведения и спазването на изискванията на законите за здравето и за лечебните заведения и нормативните актове по тяхното прилагане.
Агенцията ще следи за спазването на медицинските стандарти и правата на пациентите, както и за изразходването на средствата, предоставени от републиканския бюджет. При констатирани нарушения ще налага дисциплинарни наказания, глоби и имуществени санкции, ще отнема разрешения за лечебна дейност на болници, диспансери диализни центрове, тъканни банки, домове за медико социални грижи за деца.
В агенцията ще работят 50 служители, а администрацията й е структурирана в четири дирекции – „Административно, правно, стопанско и информационно обслужване”, „Методология на контрола”, „Контрол на медицинските дейности и специализиран медицински надзор” и „Контрол на снабдяването и потреблението на лекарствените продукти в лечебните заведения”.
ИА „Медицински инспекторат” беше създадена с промени в Закона за здравето, които са в сила от юни 2009 г.