Новини

25.11.2009 г.

България и Казахстан премахват входящите визи за дипломати

Категория: Правителствени

Правителството одобри проект на междуправителствена спогодба с Казахстан за безвизови пътувания на граждани, притежатели на дипломатически и служебни паспорти.
Документът предвижда българските и казахските граждани с валидни дипломатически или служебни паспорти да могат да влизат и преминават транзит през територията на другата държава без виза, както и временно да пребивават там за срок от не повече от 90 дни от деня на влизането си, в рамките на всеки 6 месеца. Служителите в съответните дипломатически и консулски представителства, както и назначените представители в международни организации, функциониращи на територията на приемащата страна, ще се ползват от безвизовия режим за целия срок на тяхната акредитация. Аналогични права да се предоставят и на членовете на техните семейства, които ги придружават по време на официалното им пребиваване и притежават валидни дипломатически или служебни паспорти.
Проектът на Спогодбата съдържа разпоредби, които регламентират възможността за спиране на действието й по причини, свързани с обществения ред, националната сигурност или общественото здраве и т. н. Предвиждат се и клаузи за обмен на образци от действащите в момента дипломатически или служебни паспорти, както и разпоредби, които уреждат случаите на загубени или повредени документи.