Новини

25.11.2009 г.

Правителството прие Стратегия за корпоративна социална отговорност

Категория: Правителствени

Правителството прие Стратегия за корпоративна социална отговорност за периода 2009-2013 г., както и план за изпълнението й до 2010 г.
Стратегията цели създаването и укрепването на благоприятна среда за осъществяване на социално отговорни практики за активно доброволно участие на всички заинтересовани страни - държавните институции, бизнеса, организациите на социалните партньори, неправителствените организации, академичните среди, медиите и др. Стратегията се позовава на целите на обновената Лисабонска стратегия, както и на редица други документи на Европейската комисия, в които се дават насоки за реализиране на корпоративни социални практики в държавите-членки на ЕС, при което „компаниите интегрират на доброволна основа дейността си по опазване на околната среда и социалните си инициативи в своите бизнес стратегии и във взаимодействие с всички заинтересовани лица".
Първият план за изпълнение на Стратегията за корпоративна социална отговорност обхваща периода 2009-2010 г. и включва мерки за повишаване на осведомеността и капацитета на заинтересованите страни относно същността на концепцията за колективната социална отговорност, нейното прилагане, а така също създаване на подкрепяща правна и институционална среда за осъществяване на инициативи в условия на прозрачност.
Чрез Стратегията правителството представя активната позиция на държавата, като в резултат на съвместните усилия се очаква в средносрочен план да допринесе за успешно посрещане и преодоляване на предизвикателствата, свързани с последствията от световната финансова и икономическа криза, а в по-дългосрочна перспектива - за постигане напредък за повишаване качеството на живот и благосъстоянието на българските граждани чрез осигуряване на устойчиво икономическо развитие на страната.