Новини

25.11.2009 г.

Премахват допълнителното възнаграждение за експертите, работещи по програмите на ЕС

Категория: Правителствени

Правителството отменя Постановление №197 от 2008 г. за материално стимулиране на служителите, изпълняващи функции по усвояване на средствата по структурните фондове и предприсъединителните програми на ЕС. Според него експертите, работещи по европейските програми, в зависимост от приноса им при усвояване на финансовия ресурс са имали възможност да получават на полугодие до шест основни месечни заплати като допълнително възнаграждение. С отмяната на нормативния акт се цели въвеждането на единни критерии за оценка на труда и заплащането на служителите в публичната администрация. В условията на финансова и икономическа криза намаляването на бюджетните разходи за допълнително стимулиране само на определена категория държавни експерти е необходимост. По-голяма част от изплатените към юни т. г. бонуси са били от държавния бюджет.
С въвеждането на по-строга дисциплина на извършваните публични разходи ще се постигне по-голяма прозрачност, ефективност и равнопоставеност при заплащането на труда в бюджетните организации.
Работещите по европейските програми, посочени в чл. 6 на Постановление №46 от 2009 г., ще продължат да получават всеки месец по още една заплата като допълнително възнаграждение. Средствата са от предвидените за техническа помощ по оперативните програми или републиканския бюджет.
Постановлението влиза в сила от 1 декември т. г.
С допълнение в ПМС №46/2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности правителството отрази промяна, настъпила в администрацията на Министерството на околната среда и водите. С новия устройствен правилник на ведомството беше създадена дирекция „Европейски и международни проекти”. Служителите от тази дирекция изпълняват функции по усвояване на средства по предприсъединителните програми на ЕС и следва да получават допълнителни възнаграждения. По тази причина новата структура се добавя в списъка по чл. 6 на ПМС №46/2009.