Новини

15.11.2012 г.

Набиране на ценови оферти за проектопредложение

Категория: Възможности

 

ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ

Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, администрацията на Министерския съвет ще кандидатства с проектно предложение.

Предвид изискванията на Управляващия орган на ОПАК бюджетът на проектното предложение да бъде базиран на две индикативни оферти за всички дейности. В тази връзка очакваме да ни бъдат предоставени индикативни ценови оферти за следните дейности:

1.   Индикативна ценова оферта за подготовка на документацията за две процедури за избор на изпълнители (за основите дейности на проекта и за информация и публичност), съгласно глава VIIIa от ЗОП (възлагане на обществени поръчки чрез публична покана).

 

2.   За основните дейности на проекта:

Дейност 2 - Обучение на тема „Изграждане на екип и екипна ефективност“. Дейността включва организация, цялостна логистика и провеждане на обучение за 15 служители в рамките на 3 дни извън гр. София. Обучението ще бъде насочено към подобряване на комуникацията и екипната ефективност, както и към придобиване на умения за изграждане и работа в екип. В рамките на дейността следва да се разработи програма за обучението. Темите в обучението ще обхващат въпроси, свързани с принципите на екипната работа, управление на екип, ефективна комуникация на членовете на екипа и мотивиране на членовете на екипа.

Обучението трябва да бъде интерактивно и да се проведе в контролирана среда с практическа насоченост, под формата на ролеви и ситуационни игри, работа в малки групи, дискусии, споделяне и др.

Очаквани резултати:

·    Разработване на програма и теми на обучението;

·    Организация, цялостна логистика и провеждане на обучение за 15 служители за 3 дни в населено място извън София.

·    Обучени 15 служители

Дейност 3  - Обучение на тема „Развитие на лидерски умения и мотивация“. Дейността включва организация, цялостна логистика и провеждане на обучение за 20 служители за три дни извън гр. София. Обучението ще бъде насочено към ролята на ръководителя, принципи на мениджмънта, лидерски стилове, мотивация, комуникация, стрес мениджмънт, умения за интервюиране, решаване на проблеми, обучение и развитие.

Обучението трябва да бъде интерактивно и да се проведе в контролирана среда с практическа насоченост, под формата на ролеви и ситуационни игри, работа в малки групи, дискусии, споделяне и др.

Очаквани резултати:

·    Разработване на програма и теми на обучението;

·    Провеждане на обучение за 20 служители за 3 дни в населено място извън София;

·    Обучени 20 служители на тема „Развитие на лидерски умения и мотивация“.

Дейност 4  - Обучение на тема „Разрешаване на конфликти и справяне със стреса“. Дейността включва организация, цялостна логистика и провеждане на обучение за 20 служители в рамките на 3 дни извън гр. София. Обучението ще бъде насочено към формирането на похвати за управление на конфликтите в организацията, установяване причините за възникването им, предотвратяване появата им в бъдеще и справяне със стреса.

Обучението трябва да бъде интерактивно и да се проведе в контролирана среда с практическа насоченост, под формата на ролеви и ситуационни игри, работа в малки групи, дискусии, споделяне и др.

Очаквани резултати:

·    Разработване на програма и теми на обучението;

·    Провеждане на обучение за 20 служители за 3 дни в населено място извън гр. София;

·    Обучени 20 служители на тема „Разрешаване на конфликти и справяне със стреса“.

Дейност 5 - Обучение на тема „Развитие на презентационни умения“

Дейността включва организация, цялостна логистика и провеждане на обучение за 15 служители в рамките на 2 дни в гр. София. Обучението ще бъде насочено към формирането и развитието на умения за презентиране, които включват планиране на презентация, адаптиране към определена аудитория, използване на различни подходи за презентиране.

Очаквани резултати:

*        Разработване на програма и теми на обучението.

*        Провеждане на обучение за 15 служители за 2 дни в град София.

*        Обучени 15 служители на тема „Развитие на презентационни умения“.

3.   Индикативна ценова оферта за реализиране на дейностите за информация и публичност със следните основни резултати:

*        Изработване на 60 комплекта тениски и флаш памет за целите на обучението;

*        Най-малко 60 комплекта информационни материали за участниците.

Планираната продължителност на изпълнение на проекта е 12 месеца; териториалният обхват е Република България.

Информация за процедурата може да бъде намерена на страницата на ОПАК в интернет– http://www.opac.government.bg/bg/for_candidates/procedure/80

Индикативните оферти трябва да се изпращат до 19.11.2012 г. на факс (02) 9874829 или на адрес Администрация на Министерския съвет, София 1000, бул. Дондуков № 1.

За повече информация:

Павел Иванов, тел. (02) 940 2053; p.ivanov@government.bg