Новини

10.5.2012 г.

Над 72 хил. места са открити за студенти и докторанти в българските висши училища

Категория: Образование

Голяма част от държавните ВУЗ-ове запазват миналогодишния размер на таксите за обучение

150 висшисти повече ще могат да започнат обучение по докторантски програми тази есен в сравнение с миналата година. Днес правителството утвърди броя на приеманите за обучение студенти и докторанти за учебната 2012/2013 г. Бъдещите докторанти ще бъдат 2116, а през м. г. техният план-прием е бил 1965. През новата учебна година висшите училища ще могат да приемат 70 259 студенти – бъдещи бакалаври и магистри.

Приемът е съобразен с изискванията на Закона за висшето образование за обучение по акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация професионални направления и научни специалности, при спазване капацитета на висшите училища. Увеличен е планираният прием по приоритетни за обществото области като природни науки, математика и информатика, педагогически науки, здравеопазване и спорт.

Решението на Министерския съвет се основава на принципа за широк достъп до висше образование и е в съзвучие с целта, заложена в Стратегията „Европа 2020”, за увеличаване до 2020 г. на относителния дял на 30-34-годишните със завършено висше образование до 40 на сто от населението.

Към момента в България има 51 висши училища, от които 37 са държавни, а 14 – частни. Правителството днес утвърди и таксите за обучение на студенти и докторанти в тях. Размерът им е съобразен с изискването да не надхвърлят 2/3 от нормативите за издръжка на един студент. Студенти и докторанти – граждани на държави-членки на Европейския съюз и на европейското икономическо пространство, заплащат такси за обучението си при условията и реда, определени за българските граждани. Размерът на таксите за чуждестранните студенти и специализанти е определен в евро, като са приети предложенията на държавните висши училища.

Част от държавните висши учебни заведения са запазили миналогодишния размер на таксите за кандидатстване и за обучение. Това са направили СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Русенският университет „Ангел Кънчев”, ТУ – Варна, УАСГ, МГУ, Лесотехническият университет, ХТМУ, медицинските университети в София, Пловдив и Варна, УНСС, Стопанската академия „Димитър Ценов”, Националната музикална академия „П. Владигеров”, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, НСА „В. Левски”, ВСУ „Л. Каравелов”. При други има увеличение с по 5-10 лв. на таксите за кандидатстудентските изпити – Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски”, Университетът по хранителни технологии – Пловдив, Медицинският университет в Плевен, Университетът по библиотекознание и информационни технологии. Друга част от ВУЗ-овете са увеличили с 10-100 лв. някои от годишните такси за обучение. Такъв е случаят с Пловдивският университет „Паисий Хилендарски”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски”, ТУ – София, ТУ – Габрово, Аграрният университет в Пловдив, Тракийският университет в Стара Загора, Икономическият университет във Варна, Националната художествена академия, ВТУ „Тодор Каблешков”, Университетът по библиотекознание и информационни технологии.

Най-малко за обучението си ще заплащат студентите от педагогическите специалности, администрация и управление и туризма – между 300-420 лв. Най-висока е таксата за медицина и изкуства, която за различните ВУЗ, специалности и образователно-квалификационни степени се движи между 540 лв. и 1500 лв.