Новини

10.5.2012 г.

Бюджетната позиция през първото тримесечие на 2012 г. се подобрява спрямо същия период на 2011 г.

Категория: Финанси

Правителството одобри информация за изпълнението на републиканския бюджет за първото тримесечие на 2012 г. Тя показва, че бюджетната позиция на страната се подобрява спрямо същия период на 2011 г., като касовият дефицит по КФП към края на месец март 2012 г. е 687,2 млн. лв. при дефицит в размер на 741,9 млн. лв. към март 2011 г. Бюджетното салдо по консолидирания бюджет към март 2012 г. се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 430,4 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 256,8 млн. лева. Фискалният резерв към 31 март 2012 г. възлиза на 4,5 млрд. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на м. март възлизат на 5 955,7 млн. лв. или 20,7% от годишните разчети. Спрямо същия период на 2011 г. постъпленията по КФП бележат ръст от 7,7% или 426,2 млн. лв., което се дължи в най-голяма степен на ръста на приходите от ДДС (33,4%). Спрямо края на март 2011 г. данъчните приходи са нараснали с 8,2% или в бюджета са постъпили с 374,6 млн. лв. повече. Неданъчните приходи и помощите също бележат ръст спрямо същия период на 2011 г. с 51,6 млн. лв. (5,4%).

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, към края на месец март възлиза на 4 954,6 млн. лв., което е 83,2% от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 1 039,6 млн. лв., което е 27,1% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 2 442,4 млн. лв. или 21,5% от програмата за годината. Приходите от ДДС възлизат на 1 554,8 млн. лв. или 21,9% от планираните със ЗДБРБ. Постъпленията от акцизи към месец март възлизат на 853,3 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 20,7%. Приходите от мита възлизат на 27,9 млн. лв. или 23,2% от разчетените за годината. Постъпленията от други данъци, в т. ч. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО, са в размер на 183 млн. лв., което е 22,2% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31 март са 1 289,6 млн. лв. или 23,2% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите възлизат на 1 001,1 млн. лв. или 14% от разчета за годината.

Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на България за общия бюджет на ЕС към 31 март, възлизат на 6 642,9 млн. лв., което е 22,3% от годишния разчет. В структурно отношение се наблюдава нарастване спрямо март 2011 г., основно при субсидиите и капиталовите разходи, което е свързано основно с усилията за ускоряване на усвояването на средствата по програмите и фондовете на ЕС. По-ранното изплащане от ДФ „Земеделие” на субсидиите за тютюнопроизводителите през настоящата година обуславя ръста при разходите за субсидии, докато при капиталовите разходи ръстът се дължи основно на по-високи разходи по оперативните програми и фондове на ЕС. Текущите нелихвени разходи са в размер на 5 488,2 млн. лв. (24,4% от разчета за годината), капиталовите разходи (включително нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 558,9 млн. лв. (10,5% от разчетите), а лихвените плащания – на 289 млн. лв. (40,3% от планираните в бюджета за 2012 г.).

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена през първото тримесечие на 2012 г. от централния бюджет, възлиза на 306,8 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.