Новини

15.5.2012 г.

Министерският съвет прие Национален социален доклад на България

Категория: Правителствени

 Правителството прие Национален социален доклад на Република България (2011-2012 г.). Докладът е тясно обвързан с приоритетите, целите и мерките, заложени в Националната програма за реформи (2012-2020), и ще бъде представен на Европейската комисия.

В него се прави преглед на постигнатия напредък по отношение на трите основни направления на Отворения метод на координация в областта на социалната закрила и социалното включване. Представени са ключови приоритети и мерки в областта на бедността и социалното включване, пенсиите, здравната и дългосрочната грижа, които са реализирани през 2011 г., както и мерки, които предстоят да бъдат предприети до края на 2012 г.

Националните социални доклади се разработват за първи път в рамките на Втория европейски семестър за икономическо управление в Европейския съюз.