Новини

11.4.2012 г.

Министерският съвет прие Конвергентна програма на Република България за периода 2012-2015 година

Категория: Правителствени

Правителството прие Конвергентна програма на Република България за периода 2012-2015 година. Сред основните елементи, представени в програмата, е синхронизацията на бюджетния цикъл за следващия тригодишен период (2013-2015 г.) с работата по Конвергентната програма и Националната програма за реформи на Република България (2012-2020 г.) във връзка с предварителната координация на икономическите политики, т. нар. „Европейски семестър". По този начин, програмата се съобразява и с националните приоритети на икономическата политика в изпълнение на стратегията „Европа 2020", с препоръките в Интегрираните насоки и със заключенията в Годишния преглед на растежа. Представените в програмата политики за допълнително повишаване на устойчивостта на публичните финанси, както и политиките, които благоприятстват насърчаването на конкурентоспособността на икономиката, адресират и целите на т. нар. „Пакт за еврото плюс".
Конвергентната програма също така е в отговор на изразеното от Съвета на Европейския съюз на 12 юли 2011 г. мнение относно актуализираната Конвергентна програма на България за периода 2011-2014 г. и отправените препоръки към Националната програма за реформи на България от 2011 година.
 

Програмата се фокусира върху основните параметри на макроикономическата политика и реформите, които българското правителство се ангажира да прилага в рамките на програмния период. Приоритетите на макроикономическата политика са за придържане към консервативна и дисциплинирана фискална политика, осигуряване на дългосрочна устойчивост на публичните финанси и ефективно насочване на публичните разходи към стимулиране на ускоряващи икономическия растеж дейности.
 

Основната цел на фискалната политика е не само поддържане на дефицита по консолидираната фискална програма под прага от 3% от БВП в рамките на програмния период, но и балансиране на бюджета до 2015 година. Прогнозата за икономическото развитие на България през 2012 г. се базира на предположението за подобряване на външната среда през втората половина на настоящата година. Предвижда се растеж от 1,4%, който ще бъде подкрепен основно от постепенното възстановяване на вътрешното търсене. За периода 2013-2015 г. се очаква засилване на износа в сравнение с 2012 г., но и по-ускорен растеж на вътрешното търсене. За периода 2013-2015 г. се предвижда умерено ускоряване на икономическия растеж между 2,5% и 4%.
 

Важни елементи на икономическата политика са: извършванетто на пенсионната реформа и реформата в социално-осигурителната система, което гарантира дългосрочната устойчивост на публичните финанси в условията на застаряващо население; обвързване на растежа на доходите с растежа на производителността на труда; провеждането на административна реформа, вкл. и чрез въвеждането на ново, ориентирано на база на представянето, заплащане на служителите в публичната администрация; непроменената данъчна политика