Новини

11.4.2012 г.

Правителството одобри Националната програма за реформи на Република България

Категория: Държавна администрация

МС съвет прие актуализация за 2012 г. на Националната програма за реформи на Република България. В документа e включена част за изпълнението на мерките, адресиращи препоръките на Съвета от 12 юли 2011 г. Новите мерки и тези, чието изпълнение продължава, са разделени в три отделни, но тясно свързани части за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Програмата съдържа отделна глава по хоризонтални въпроси относно организацията и ангажираността на заинтересованите страни при разработването й. В документа е представен и приноса на Структурните фондове и Кохезионния фонд в прилагането на Националната програма за реформи и прогноза за усвояването на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд по теми, допринасящи за постигането на целите на НПР до 2020 г.
 

Като приоритетни за икономическата политика се запазват областите, идентифицирани в предходната програма, а именно - подобряването на инфраструктурата и на бизнес средата, привличане на инвестиции, повишаване на конкурентоспособността на младите хора и подобряване на доверието в държавните институции.
 

Актуализацията на Националната програма за реформи за 2012 г. и тази година е тясно обвързана с Конвергентната програма на Република България (2012-2015 г.) и заедно с нея директно ще адресират ангажиментите на страната по Пакта „Евро плюс” за повишаване на конкурентоспособността, заетостта и устойчивостта на публичните финанси.
 
Документът е разработен от Министерството на финансите в сътрудничество с министерствата и ведомствата от държавната администрация, социалните партньори, представители на академичните среди и на неправителствения сектор, при непрекъснати консултации с представители на Европейската комисия. Получените по време на общественото обсъждане на 27 март 2012 г. коментари и препоръки са отразени в програмата.