Новини

11.4.2012 г.

МС прие изменение и допълнение на Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пъ

Категория: Правосъдие и вътрешни работи

Министерският съвет прие изменение и допълнение на Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на България. Промяната касае български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях. Наредбата е приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 7 декември 2009 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2009 г.).
 

Промените могат да се разделят основно в две групи. Първата група е свързана с усъвършенстването на граничния контрол, извършван на българските пристанища на всички яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, извършващи международно плаване. Предлагат се също така и промени, свързани с особеностите при използването на плавателни средства за спорт и развлечение в българския участък на р. Дунав. В тази връзка в проекта е предложено създаването на нов раздел, в който са взети предвид специфичните условия за корабоплаване по реката.
 

Втората група промени имат за цел повишаване безопасността на предлаганите водноатракционни услуги в резултат на натрупания практически опит. В наредбата са прецизирани правата и задълженията на концесионерите и наемателите на морските плажове и техните подизпълнителите, свързани с предоставянето на водноатракционни услуги.  Предвижда се използването на специализирани джетове като спасителни средства в съответствие с европейската практика. С цел осигуряване безопасността на плажуващите, се допуска заменяне на обособените коридори с плаващи, несамоходни, обезопасени, закотвени понтони, започващи от брега и достигащи извън зоната за къпане. Понтоните завършват с плаваща закотвена платформа, от която моторните плавателни средства да тръгват или на която да се завръщат. По тези понтони ползвателите на водноатракционни услуги ще могат да достигат до плавателните средства. Това ще доведе до освобождаване на място на самия плаж и подобряване на условията за отдих и безопасността на къпещите се във водата.
 

Промените са подготвени от междуведомствена работна група с участието на представители на Изпълнителна агенция „Морска администрация" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи - Главна дирекция „Гранична полиция" и представители на бизнеса. При изготвянето на наредбата също така са взети предвид и становищата на редица физически и юридически лица, осъществяващи дейността по предоставяне на водноатракционни услуги с плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение