Новини

11.4.2012 г.

Правителството одобри изменения в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Категория: Правосъдие и вътрешни работи

Министерският съвет одобри изменения в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, наложени във връзка с прецизиране на правната уредба.
 

Промените засягат основно високата степен на пренаселеност в затворите и начините за преодоляване на проблема. Поради недостатъчния капацитет на местата за лишаване от свобода, много от тях са пренаселени и вместо по 4 кв.м. на един лишен от свобода, се осигуряват по 2 или 3 кв.м., а в определени случаи - под 2 кв.м. Измененията предвиждат варианти на изключение от общия принцип на разпределение, съобразно постоянния адрес на осъдения. В документа се дава възможност да се използват други места за лишаване от свобода, когато в тях съществува свободен жилищен капацитет, посочва се и редът, по който може да се извърши това. Допълненията предвиждат разпоредба, която регламентира случаите на промяна на режима на осъдените на доживотен затвор и доживотен затвор, без замяна от специален на строг. Към настоящия момент осъдените на доживотен затвор с променен в по-лек режим се държат в постоянно заключени помещения при засилен надзор и охрана.
 

Във връзка с доброволния труд, който полагат лишените от свобода често има заявки, както за работа на обекти в населеното място по местоизпълнение на наказанието, така и извън него. Затова се предвижда разширяване на кръга от дейности, които могат да се възлагат на лишените от свобода при изявено тяхно желание.
 

Предвижда се намаляване на рестриктивните мерки по отношение на настанените в наказателна килия като се разрешава свиждане, в съответствие с препоръка на Комитета против изтезанията. Предлага се началниците на затворнически общежития да имат право да наказват с наказателна килия до 5 денонощия, а началникът на затвора да изолира лишен от свобода в единична килия за срок до 1 месец. Според предложените изменения лишените от свобода ще имат право да се настаняват за лечение в лечебни заведения по свой избор.
 

Програмата за адаптация към условията за изтърпяване на наложеното наказание се изважда от категорията специализирани програми. Основната цел на програмата за адаптация е да се подпомогне и подкрепи интеграцията на новопостъпилия към затворната институция чрез информиране относно права, задължения, правни и административни процедури и правила за възможните контакти с външния свят, общуване с останалите лишени от свобода и персонала. Предлагат се разпоредби, регламентиращи програмата за подготовка за живот на свобода. По аналогия с програмата за адаптация, тази програма подпомага интеграцията на осъдения, но вече за живота на свобода. Предвижда се дейността на училищата в местата за лишаване от свобода да се финансира от държавния бюджет чрез МОМН.
 

С оглед своевременно започване на изпълнението на наказанието пробация се предлага въвеждането на 7-дневен срок, в рамките на който осъденият следва да се яви след призоваването му. За началото на изпълнение на наказанието се предвижда уведомяване на кмета на населеното място и съответното районно управление на МВР. Предлага се промяна в системата от дисциплинарни наказания, налагани на осъдените на пробация, като се предвижда най-ниското по степен наказание да бъде „забележка”. Прецизира се правната норма относно момента на спиране на изпълнението на пробационните мерки при наличие на предложение за замяна на пробацията с лишаване от свобода при условията на НК. Предвижда се пробационни служители със специална подготовка да работят с непълнолетни лица, осъдени на пробация.
 

Аналогично с разпоредбите за настаняване в затворите и поправителните домове се предвижда възможността при недостатъчен капацитет на определен арест, задържани лица с мярка за неотклонение задържане под стража да се настаняват, съответно - преместват, съобразно възможностите, в друг арест. Изрично се посочва правото на обвиняемите и подсъдимите да разполагат с парични суми до размера на една минимална работна заплата, установена за страната. Досега това се уреждаше със заповед на главния директор.
 

Предвижда се разпоредба, която регламентира утвърждаването на списък на разрешените вещи и предмети, които осъдените, обвиняемите и подсъдимите, настанени в арестите, могат да държат при себе си и да ползват. Тя е аналогична с разпоредбата за настанените в затворите, поправителните домове и затворническите общежития. С новото предложение се прецизира предназначението на списъка, като за всички настанени в затворите ще важи един и същи списък, съответно за всички настанени в арестите ще важи отново един и същи списък, независимо от процесуалното им качество.
От изключително значение са предложенията, свързани с подобряване на условията в местата за лишаване от свобода. Програмата в тази връзка, приета през 2010 г., отразява намеренията на правителството за провеждане на последователна и цялостна политика в наказателно- изпълнителната област с акцентиране на усилията на изпълнителната власт върху подобряване на материално-битовите условия в българските пенитенциарни институции. С изпълнението й се цели подобряване на условията на бит и живот, гарантиране на лично жизнено пространство на лишените от свобода - осигуряване минимална жилищна площ на един лишен от свобода от 4 кв. м.
 

С оглед на икономическата обстановка е налице изключително затруднение да бъде осигурена предвидената минимална жилищна площ от 4 кв.м. за един лишен от свобода в първоначално предвидения срок. В законопроекта се предлага практическото привеждане в изпълнение на заложената в закона жилищна площ да бъде гарантирано от 1 януари 2019 година.