Новини

11.4.2012 г.

МС одобри Искане за дерогация относно общата система на ДДС за прилагане на механизъм за обратно начисляване при доставки на зърнени и технически култ

Категория: Финанси

Със свое решение правителството прие Искане за дерогация от разпоредбата на чл. 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данък върху добавената стойност (ДДС) за прилагане на механизъм за обратно начисляване при доставки на зърнени и технически култури. Целта е да бъдат предотвратени данъчните злоупотреби.
 

Предлаганият механизъм на обратно начисляване на ДДС по отношение на горепосочените стоки предвижда мярката да се прилага за доставки с място на изпълнение на територията на страната, по които получателят е регистрирано за целите на ЗДДС лице в България, а доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Получателят по доставката ще има право на приспадане на данъка върху добавената стойност за стоките, при наличие на законовите условия за това.
 

Прилагането на обратно начисляване е изключение от общия ред за облагане с данък върху добавената стойност и предложеният механизъм е съобразен с принципа за пропорционалност. Имайки предвид размера на загубите, в резултат на данъчните злоупотреби в областта на ДДС, исканата дерогация спазва принципа за пропорционалност. Това е така, тъй като мярката ще се прилага за определени категории стоки, най-често използвани в схеми за данъчни измами и отклонение от данъчно облагане; няма да засяга икономическите субекти от другите държави-членки; ще се прилага се само за доставките, извършвани на територията на България към регистрирани по ЗДДС лица; няма да засяга лицата, които прилагат специалния режим за малките предприятия в България.
 

Обратното начисляване, за което се иска дерогация от разпоредбите, се прилага само по отношение на сделките, извършени на територията на страната. Въведеният механизъм може да има ефект върху лица от други държави членки, само когато за същите възникне задължение за регистрация по ДДС в България, тъй като в тази хипотеза те се подчиняват на същите правила за данъка върху добавената стойност, както българските икономически субекти.