Новини

11.4.2012 г.

МС отнема правото на управление върху имоти - публична държавна собственост от МВР, поради отпаднала необходимост

Категория: Правителствени

Правителството реши да отнеме поради отпаднала необходимост правото на управление върху имоти - публична държавна собственост от Министерството на вътрешните работи и ги обяви за имоти – частна държавна собственост.
 

Имотите се намират в землището на с. Бели извор, община Враца, м. „Краище" и представляват едноетажна учебно - битова сграда и гаражи за автомобили на един етаж. Те са със застроена площ общо - 2 119 кв.м, заедно с отстъпено право на строеж върху поземлените имоти, съответно с площ 29 068 кв.м.
 

Министърът на вътрешните работи и областният управител на област Враца ще организират предаването и приемането на имотите с протокол в едномесечен срок.
 

Областният управител на област Враца ще отрази промяната в актовете за публична държавна собственост и ще състави актове за частна държавна  собственост.