Новини

11.4.2012 г.

Министерският съвет одобри отчета за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2011 г.

Категория: Правителствени

Правителството прие  Отчет за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2011 г.
Документът отразява националния опит и постигнатото в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете в няколко основни раздела
- Държавна политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете;
- Равна степен на икономическа независимост;
- По-добро съвместяване на професионалния и семейния живот;
- Насърчаване на равното участие на жените и мъжете в процесите на взимане на решения;
- Достойнство, неприкосновеност на личността и предотвратяване на насилието въз основа на пола. Намаляване на разликите по пол в здравеопазването;
- Премахване на стереотипите, основани на пола, и противодействие на множествената дискриминация.
 

Конкретно са описани в проекта функциите и задачите на отделните институции, социалните партньори и неправителствения сектор, в чиито правомощия и отговорности е изпълнението на държавната политика за равнопоставеност на жените и мъжете.  В резултат на изпълнението на дейностите се отчита:
- Повишаване на административния капацитет в органите на централната и местната власт, социалните партньори и обществото като цяло и укрепване на институционалния механизъм/ структури за равнопоставеност на половете;
- Създаване на по-добри условия за постигане на икономическа независимост за жените и мъжете в еднаква степен и намаляване и премахване на разликата по пол в заплащането на труда чрез прилагане на мерки за по-добро съвместяване на професионалния, личния и семейния живот и ограничаване на дискриминацията по признак пол на пазара на труда;
- Повишаване на информираността и чувствителността на обществото за равенството между половете и значението на преодоляването на свързаните с това стереотипи и др.
 

Изпълнението на дейностите допринася за реализирането на мерките в Плана, насочени към насърчаване на равния достъп на жените и мъжете до всички сфери на обществения живот, повишаване на икономическата активност на жените, предотвратяване на дискриминацията на основание на пола, укрепване на социалния и гражданския диалог за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете.
 

Специално внимание в отчета е отделено върху развитието на мерки за съвместяване на професионалния и семейния живот при мъжете и жените, подобряване на достъпа до професионално обучение за всички социални групи и преодоляване на неравенствата по пол в заетостта и заплащането, включително чрез консултиране, мотивиране и обучение, съобразно специфичните потребности и перспективи за развитието им.
 

Отчитайки факта, че равнопоставеността на жените и мъжете е от особена важност за постигане на заложените цели в Европейската стратегия „Европа 2020" и в Европейската стратегия за равенство между жените и мъжете 2010 -2015 г., и е мерило за демократично развитие на обществото, България ще продължи да развива и подобрява националното законодателство за защита правата на гражданите и гарантиране на равното третиране на жените и мъжете, както и да повишава информираността за равенството между половете и значението на преодоляването на свързаните с това стереотипи.