Новини

4.4.2012 г.

Приета е Национална концепция за социална икономика

Категория: Правителствени

Министерският съвет одобри Национална концепция за социална икономика. Този документ представя визията на правителството за утвърждаване и развитие сектора на социална икономика, чрез който да се разширят условията за активно включване на уязвими групи от обществото, да се постигне гъвкавост и сигурност в заетостта и се развие териториалната кохезия.
 

Социалната икономика е едновременно част от реалната икономика и от гражданското общество, в която физически и/или юридически лица, сдружения на доброволци или други организирани субекти осъществяват стопанска дейност в обществена полза и реинвестират печалба за постигане на социални цели.
 

Наличието на предприятия и организации от социалната икономика налага тяхното консолидиране, подкрепа и създаване на благоприятна административна и правна среда за тяхното развитие.
 

Концепцията конкретизира назрели процеси от реалната икономика, които следва да се обособят в самостоятелен сектор на развитие, за да станат видими за широката общественост, която е съпричастна към социалното положение на уязвени групи в обществото.