Новини

5.4.2012 г.

Община Правец ще създаде дневни центрове за деца с увреждания върху имот, предоставен от държавата

Категория: Социална политика и заетост

Правителството прехвърли безвъзмездно на община Правец имот – частна държавна собственост. Върху терена с площ 3048 кв. м общинската управа ще реализира проекта „Детство за всички” като изгради Център за настаняване от семеен тип на деца с увреждания и Дневен център за деца с увреждания. 

Бюрото по труда в Павликени получи безвъзмездно два етажа от административната сграда на пл. „Свобода”№17 в града. Офисите и сега се ползват от Бюрото по труда, а предоставянето на управлението върху тях ще позволи по-добро стопанисване и поддържане на имота.

С друго решение правителството отчужди част от имот – частна собственост, за държавна нужда, за изграждането на пътен възел „Яна”. Имотът – земеделска земя, се намира в землището на с. Долни Богров, Столична община. Средствата за отчуждаването са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура”. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.