Новини

4.4.2012 г.

Правителството готви цялостна уредба на законово ниво за управлението на средствата от европейски фондове

Категория: Европейски въпроси

Правителството одобри предложената от министър Томислав Дончев концепция за изготвяне на закон за управление на средствата от Европейския съюз. Законът ще позволи трайно и прозрачно уреждане на обществените отношения по отношение управлението на средствата от еврофондовете като създаде предсказуема среда за изпълнението на оперативните програми с ясно регламентирани права и отговорности на участниците в процеса, ще премахне съществуващата фрагментарност на нормативната уредба, ще позволи кодифициране на процедурите за изпълнение и ускоряване на процедурите по обжалване.
 

През 2007 г., с оглед на необходимостта от формулиране на правила за работа със средствата от ЕС, е възприет подходът процесът да се регулира с постановления на Министерския съвет или с наредби, издавани от институциите, отговорни за управлението на средствата. Това обаче позволява чести промени в текстовете, които създават условия за непредсказуемост на средата. В някои държави-членки на ЕС като Гърция, Естония, Латвия, Словакия и Финландия са регулирали отношенията, свързани с усвояването на средствата, със закон. Предвижда се това да бъде направено и у нас.
 

Приложното поле на закона ще обхваща Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, като основна цел ще бъде регламентирането на унифицирани процедури за изпълнението на всички фондове в страната ни.
 

Законът ще уреди институционалната уредба, правата и отговорностите на договарящите органи и бенефициентите. С оглед постигането на необходимата гъвкавост при изпълнението на програмите, определени елементи – детайлни правила за допустимост на разходите, препоръчителните размери на финансовите корекции и т. н., ще продължат да се регулират с постановления на Министерския съвет.
 

Предвижда се законът да има три раздела. Първият ще урежда институционалната уредба за следващия програмен период и ще регламентира взаимоотношенията между отделните структури, отговорни за управлението на средствата от ЕС, както и отношенията им с Европейската комисия. Ще бъдат посочени и основните принципи при управление на фондовете.
 

В раздела „Процедури за изпълнение на програмите” ще бъдат регламентирани редът за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, редът за избор на фирма-изпълнител от частно-правни субекти бенефициенти по оперативна програма, процедурите за финансово управление и контрол, редът за налагане на финансови корекции, допустимостта на разходите и процедурата за администриране на нередности.
 

Предвижда се тези два раздела да влязат в сила от 1 януари 2014 г., когато започва новият програмен период.
 

С приемането на закона ще влезе в сила третият раздел, който регламентира обжалването на процедурите по избора и изпълнението на проектите. В момента материята е разработена в две постановления на МС, но недостатъците на възприетия с тях подход са свързани с факта, че се обжалва пред самия управляващ орган или че процедурата по възраженията се свежда основно до процедура по контрол върху бенефициента. Не е уредено подаването на жалби/възражения срещу оценката по същество, както и възможността за подаване на жалби/възражения във връзка с изпълнението на проекти. В закона ще бъде разписана и процедура по обжалване на решенията на управляващия орган.