Новини

4.4.2012 г.

Промени в Закона за съдебната власт регламентират по-голяма прозрачност и съблюдаване на етичните норми при избора на членове на ВСС

Категория: Правосъдие и вътрешни работи

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме закон за изменение и допълнение в Закона за съдебната власт. Предлаганите промени са свързани основно с необходимостта от реформиране на процеса за избор на членове на Висшия съдебен съвет с цел постигане на по-голяма прозрачност и съблюдаване на етичните норми.
 

За гарантиране на широкото обществено участие в избора на членове на ВСС процедурата за избор ще съдържа:
-         публично обявяване на номинациите достатъчно време преди избора с оглед провеждането на обществена дискусия по тях;
-         задължение за публикуване на подробни професионални биографии на кандидатите, както и на различни документи, удостоверяващи наличието на високи професионални качества;
-         задължение за публикуване на мотивите на номиниращия;
-         задължение за публикуване на писмена концепция на кандидатите;
-         провеждане на публични изслушвания на кандидатите;
-         публичност на събранията за избор на членове на ВСС, които се излъчват в реално време чрез интернет страницата на ВСС.
 

За всеки етап от процедурата в законопроекта са определени конкретни срокове.
 

Изборът на членове на ВСС от квотата на Народното събрание се подготвя от специализираната постоянна комисия на парламента. На открито заседание тя ще изслушва всеки кандидат, който представя пред нея концепция за дейността си. Всеки член на комисията може да отправя към него въпроси, включително въз основа на постъпили становища от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за общественополезна дейност, висши училища и научни организации. Докладът на комисията за професионалните и нравствени качества на кандидатите се предлага за обсъждане в Народното събрание при гласуване на кандидатурите.
 

По отношение квотата на съдебната власт се предвижда на отделни събрания на съдиите, прокурорите и следователите да се издигат кандидатури за членове на ВСС и за делегати на общи делегатски събрания на съдиите, прокурорите и следователите. Предложенията за членове на ВСС се придружават от писмени мотиви и при условие, че е налице предварително писмено съгласие на кандидата. Не се предвижда ограничение в броя на номинациите от съответните общи събрания. Всеки кандидат предоставя на ВСС писмена концепция за работата си като член на ВСС, която се публикува в интернет страницата му.
 

Изборът на член на ВСС от квотата на съдиите, прокурорите и следователите се провежда на отделни общи делегатски събрания на съдиите, прокурорите и следователите при представителство един делегат на пет души. Изборът се прави с тайно гласуване и с мнозинство повече от половината от присъстващите.
 

Предложената процедура има за цел да постигне по-демократичен от съществуващия модел за номиниране и избор на членове на ВСС при условията на максимална публичност, прозрачност, състезателност и ефективност. В същото време тази процедура се явява гаранция и за избиране на компетентни и мотивирани магистрати, авторитетни и публично известни, способни да изпълняват качествено и отговорно значителните по обем и степен на сложност правомощия, които са им възложили Конституцията и ЗСВ.
 

С оглед осигуряване на законова възможност за пряко участие на всеки магистрат в избора на членове на ВСС от квотата на съдебната власт, е предвидено в 30-месечен срок от влизането в сила на закона да се изработят и приемат правила за пряк избор чрез гласуване по електронен път. В тази връзка, не по-късно от девет месеца преди изтичането на мандата на изборните членове на избрания през 2012 г. ВСС ще се проведе експериментално електронно гласуване по създадените със ЗСВ правила.
 

По отношение начина на издигане на кандидатури и избор на инспектори и главен инспектор на Инспектората към ВСС законопроектът предлага процедура, аналогична на тази за изборните членове на ВСС от квотата на НС.
 

С проекта се внасят изменения и по отношение кариерното развитие на членовете на ВСС, на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС след приключване на мандата им. Предвижда се те да се назначават на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора или по тяхно искане – да бъдат възстановявани на заеманата преди избора длъжност, само при изтичане на мандата им като изборни членове на ВСС. Това се налага поради факта, че за лицата, заемащи тези две категории мандатни длъжности, не е предвидена възможност за атестиране за срока на мандата, което би довело до лишаване от възможност за кариерно развитие на съответния магистрат за период, по-дълъг от пет години, а в някои случаи – и до девет. Този факт действа демотивиращо за магистрати с високи нравствени и професионални качества, които желаят да участват в управлението на съдебната власт, но в същото време и да развиват своя професионализъм и да израстват в кариерата.
 

Предлагат се и промени във връзка с разглеждането на жалби срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок от Инспектората към ВСС. Предложението е свързано с огромния брой осъдителни решения на ЕСПЧ срещу България с мотив нарушено право на справедлив процес в разумен срок и липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита срещу това нарушение. Предвид конституционното правомощие на Инспектората към ВСС да проверява дейността на органите на съдебната власт, се предвижда изграждането на специализирано звено в Инспектората. То ще осъществява процедурата по разглеждане и решаване на жалбите срещу нарушения, свързани със забавяне над разумния срок на приключени граждански, административни и наказателни производства, както и на прекратени досъдебни производства.
 

Предлаганите промени в ЗСВ и мотивите за тях са публикувани в интернет страницата на Министерството на правосъдието http://www.justice.government.bg/new/Pages/Bills/Default.aspx.