Новини

24.9.2008 г.

Открита е процедура за кандидатстване по нов проект на Министерския съвет

Категория: Възможности

Министерският съвет откри процедура за: „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на насоки за подготовка на работни програми и съвместно със секретариатите на съветите разработване на работни програми за дейността им за 2009 г., обвързани със съответните стратегически документи, в изпълнение на проект ”Съвместни действия за по-добри резултати – усъвършенстване на координацията в държавната администрация”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз".

Общата цел на проекта е усъвършенстване на междуведомствените механизми за координация при разработване и изпълнение на хоризонтални и междусекторни политики. Специфичните цели на проекта са добро взаимодействие, резултатност и прозрачност в работата на консултативните съвети и ефективна вътрешно-административна координация и подобрено сътрудничество с бизнеса и структурите на гражданското общество.
Целевите групи са секретариатите на междуведомствените съвети, членовете на междуведомствените съвети, администрацията на централно ниво.
Обявеният търг е по една от дейностите на проекта, а именно Дейност 5 "Разработване на насоки за подготовка на работни програми и съвместно със секретариатите на съветите разработване на работни програми за дейността на съветите за 2009 г., обвързани със съответните стратегически документи".
Тази дейност обхваща следното:
• проучване на стратегическите документи, свързани със съществуващите консултативни съвети.
• разработване на насоки за подготовка на работни програми.
• определяне на приоритети и цели и подготовка на работни програми.
• разработване на индикатори за проследяване изпълнението на работните програми.
• определяне на приоритетите и целите и подготовка на работните програми за 2009 г.
Очакваните резултати са:
• Идентифицирани стратегически документи.
• Разработени насоки за подготовка на работни програми.
• Разработени работни програми за 2009 г. на всички съществуващи съвети.
• Разработени индикатори за изпълнение на работните програми. Повече за поръчката тук.