Новини

23.9.2008 г.

Нов софтуерен продукт ще поддържа база данни за настанените в студентските общежития

Категория: Образование

Правителството прие Наредба за ползване на студентските общежития и столовете. С нея се въвежда изискването за поддържане на база данни за настанените в студентските общежития чрез нов софтуерен продукт. 

МОН ще осигури безплатно необходимите компютърни конфигурации за изграждането на тази мрежа, допълни министърът. Чрез нея, освен свободните места на национално равнище, ще могат да се проследяват незаетите помещения, свободните места в стаи, плащанията на настанените студенти и други.

Поставят се ограничения на размера на наема и другите плащания за сметка на студентите, като те трябва да се определят от разликата между реалните разходи за нощувка на едно лице за един месец и държавната субсидия за същия период, обясни вицепремиерът. В момента държавната субсидия е 1,10 лв. на ден за легло.

Предвидена е възможността за ползване на една и съща стая през целия период на следването, при желание на студента, който я ползва. Уредено е в студентските общежития, където е изградена достъпна среда за хора с увреждания, да се настаняват студенти и докторанти и от други ВУЗ, които нямат подходящи общежития.

Увеличават се правата на студентските съвети при управлението на общежитията. Наред с утвърденото съгласуване на правилниците и наемите и участието в комисиите за класиране. Студентският съвет ще може да разглежда и отчетите на управителите, да извършва проверка в общежитията и столовете, да участва в приемането на извършените ремонтни работи, да участва в консултации за назначаването на управители на  студентските общежития.

Наредбата предвижда създаване на домови съвети, включващи председател – един от студентите, управителя на общежитието и от трима до петима членове. Специални правомощия са дадени на председателя на домовия съвет, който се избира от студентите свързани с изготвяне съвместно с управителя на тримесечните и годишните отчети за общежитието, изразяване на становище по предложенията за налагане на административни наказания, извършване на проверки за спазване на правилника за вътрешния ред в общежитието и др.

Приходите от прилежащите нежилищни части на общежитията ще могат да се ползват само с развиване на дейности за подобряване на жилищно-битовите условия, включително и за капиталови разходи, като се отчитат годишно и се обявяват на достъпно място в общежитията.

За тези, които не спазват правилата, са предвидени два вида наказания – предупреждение за отстраняване и отстраняване от общежитието.

Целта е да се подобри управлението и контролът на общежитията. Проектът е съгласуван с представители на Националното представителство на студентските съвети. В страната има 126 студентски общежития с 55 000 легла, като средно пет на сто от леглата не се заемат от  студенти или докторанти.