Новини

22.6.2011 г.

Правителството прие отчет за изпълнението на Плана за действие за намаляване на административната тежест

Категория: Бизнес среда

Министерският съвет прие отчет за изпълнението на Плана за действие за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г. Планът беше приет в края на м. април м. г., а отчетът обхваща периода до 31 март 2011 г.

Планът за действие съдържа 135 мерки, разпределени в групи съгласно петкомпонентния модел за опростяване на административната тежест: обмен на информация между институциите (събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса); подаване на сведения по електронен и мрежов път; премахване на задължения за информиране; намаляване на честотата, разработване на инструкции, опростяване на терминологията; комплексни мерки (обхващат по няколко от изброените видове действия).

Планът предвижда към края на м. март т. г. напълно или частично (в законодателната си част) да се изпълнят общо 123 мерки. От тях напълно изпълнени са 81 мерки (66%), а в процес на изпълнение са 39 (32%).

Напълно своите задължения са изпълнили три ведомства – министерствата на културата (шест мерки) и на вътрешните работи (четири мерки) и Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (три мерки). Най-много мерки със забавено изпълнение са в ресора на Министерството на земеделието и храните – голяма част от тях са с удължен срок на изпълнение поради необходимостта от законови промени. Отлага се изпълнението и на една от мерките на Министерството на финансите – изготвяне на стандартна бланка за искане за възстановяване на недължимо платени такси и създаване на техническа възможност това искане да се подава по електронен път. Реализирането на тази мярка зависи от създаването на единен електронен портал за цялата държавна администрация. Потенциален риск от забавяне на изпълнението е идентифициран при мерки, които се отнасят до подаване на сведения по електронен път в системата на МВР и на Националната служба за зърното и фуражите. Причината е липса на финансови средства.

Основното намаление на административната тежест се предвижда след изпълнението на мерките до края на 2011 г. – общо около 17% от цялото очаквано 20-процентно намаление.