Новини

22.6.2011 г.

Правителството прие Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020

Категория: Наука

Правителството одобри Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020. Документът ще бъде предложен за обсъждане и приемане от Народното събрание.

Националната стратегия за научни изследвания отразява политиката на правителството като част от отговорностите му по отношение на стратегическото развитие на страната. Тя има за цел да подпомогне развитието на науката в България за превръщането й във фактор за развитието на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности.

Стратегията отчита приоритетите на ЕС за изграждане на европейското пространство за научни изследвания и иновации и по-специално необходимостта от концентрация на публичните средства в приоритетни научни области, подкрепа за научна инфраструктура, в т. ч. и чрез структурните фондове; активна роля на индустрията в научно-иновационните процеси и насърчаване на свободното движение на хора, знания и технологии.

С приемането и реализирането на мерките, заложени в Стратегията, се очаква

- концентрация на ресурси в приоритетни области на научните изследвания;

- развитие на съвременни центрове за провеждане на конкурентоспособни научни изследвания и решаване на значими научни задачи;

- създаване на ново поколение учени, подкрепа за утвърдените учени и възвръщане престижа на учените;

- повишаване участието на индустриални партньори в процеса на иновациите и подобряване трансфера на знания и иновации към икономиката и обществото;

- въвеждане на ефективна система за оценка на научноизследователската дейност.