Новини

18.5.2011 г.

От есента на 2011 г. е осигурено целодневното обучение и за децата от ІІ клас

Категория: Образование

От новата учебна година целодневно обучение ще бъде въведено и за децата от ІІ клас на държавните и общинските училища. Това ще става само при желание от страна на родителите и при наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия. 

Миналата година целодневната организация на учебния ден беше въведена само за първокласниците.

Поетапното въвеждане на целодневна организация на учебния процес съдейства за преодоляване на някои проблеми и негативни явления в българското училище, свързани с отпадането на учениците, с понижаване на качеството на обучението, както и с увеличаване на силата на въздействие от страна на неформални групи извън семейството и училището.

Наред с това, наличието на втори учител (възпитател) създава предпоставка за среща на детето с алтернативен педагогически стил на общуване, който може да е от първостепенна значимост за подготовката му и изявата му в училище.

Предвижда се да бъдат обхванати около 41 800 ученика от II клас, като в това число не са включени пътуващите ученици от средищните училища. Необходимите средства – 5,5 млн. лв., са осигурени по бюджета на МОМН.