Новини

31.7.2008 г.

МРРБ откри схема за междурегионално сътрудничество

Категория: Възможности

Министерството на регионалното развитие и благоустройството откри още една схема по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Нейните цели са:

  • Да се установят контакти и развият партньорства за сътрудничество с цел разпространяване и обмен на информация, знания, умения и най-добри практики; 
  • Да се създадат нови и/или иновационни подходи и решения в конкретни области, в които процесът на регионално развитие изисква ново и с разширен обхват ноу-хау и най-добри практики.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

•    Събиране на данни; изследвания и анализи на тенденциите в развитието;
•    Обмен на ноу-хау и най-добри практики и придружаващите ги анализи, в контекста на определените в рамките на ОП «Регионално развитие»2007-2013  теми на сътрудничество;
•    Анализи на най-добри практики и критерии (benchmarking analyses) при предоставянето на услуги;
•    Разработване на бъдещи стратегически проекти, стратегии и планове за действия;
•    Разработване на портали/виртуални мрежи за обмен на най-добри практики, интернет-базирани средства и електронни бази данни за споделен обмен на най-добрите практики и тенденции в регионалното развитие;
•    Обучения, семинари, конференции, учебни посещения, туининг проекти, съвместни срещи, включващи и социално-икономическите партньори (университети, НПО, бизнес сдружения, сдружения на служителите и работниците и т.н.);
•    Иновационни стратегии и стратегии за превенция на риска;
•    Разпространение на информация и кампании за повишаване на информираността на населението;
•    Разработване на материали за дистанционно обучение и дискусионни форуми;
•    Въвеждане на иновационни подходи (пилотни проекти);
•    Предоставяне на консултации и услуги, свързани  с конкретен обмен;
•    Разпространение на резултатите вследствие обмен на ноу-хау и най-добри практики

Допустими кандидати по настоящата схема са:

  • общини,
  • областни администрации, 
  • юридически лица с нестопанска цел - неправителствени организации, сдружения /асоциации на местни/регионални власти и други;
  • в случай, че кандидатите са неправителствени организации, те трябва да са учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско законодателство  (съгласно съдебната регистрация) поне 12 месеца преди преди крайния срок за подаване на предложения по настоящата Покана;
  • в случай, че кандидатите са неправителствени организации, то седалището и основното им място на дейност трябва да се намират на територията на Република България.

Общият индикативен финансов ресурс по схемата възлиза на 12 527 285 лева, от които 10 648 192  лева са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОПРР. Краен срок за подаване на проектни предложения: 30  октомври 2008 година. Документи: Пакет документи за кандидатстване; Изисквания на кандидатстване; Договор