Новини

24.3.2011 г.

Покана за представяне на индикативни оферти

Категория: Държавна администрация

Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна  програма "Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ "Укрепване на човешките ресурси", подприоритет 2.1  "Модерно управление на човешките ресурси" администрацията на Министерския съвет като конкретен бенефициент ще кандидатства с проектно предложение. Проектът се отнася за повишаване ефективността в управлението на човешките ресурси.
Целевите групи на проекта са: държавната администрация на всички нива - централна, областна и общинска. Планираната продължителност на изпълнение на проекта е 18 месеца; териториалният обхват е Република България и страни членки на ЕС.
Предвид изискванията на Управляващия орган на ОПАК бюджетът на проектното предложение да бъде базиран на две индикативни оферти за всички дейности, очакваме да ни бъдат предоставени индикативни ценови оферти за всяка отделна дейност по проекта:

I. Индикативна ценова оферта за основните дейности по проекта, а именно:
Дейност 1: Проучване и сравнителен анализ на политики и практики в областта на човешките ресурси
• Проучване на съществуващите практики в българската администрация за: планиране на човешките ресурси; прилагане на принципа за мобилност на национално ниво и за изпълняване на длъжност в институция на ЕС, както и прилагане на гъвкави условия на труд;
• Изследване и идентифициране на добри практики по планиране на човешките ресурси в количествен и качествен аспект, на практиката на мобилност и на гъвкавите условия на труд в 10 страни-членки на ЕС и на възможностите за прилагането им в България;
• Провеждане на социологическо изследване за нагласата на държавните служители за мобилност и желанието им за развитие в кариерата;
• Организиране на посещение в 2 страни-членки на ЕС, прилагащи добри практики по планиране на УЧР и мобилност за 6 души;
• Разработване на аналитичен доклад за политиките и практиките в областта на човешките ресурси на база на извършените проучвания. Изготвяне на препоръки за планиране на човешките ресурси и осъществяването на мобилност;
• Организиране на кръгла маса за представяне на резултатите от проучванията за 40 души;

Дейност 2: Усъвършенстване на системата за планиране на човешките ресурси
• Актуализиране и надграждане на съществуващата методология за планиране на управлението на човешките ресурси в количествен и качествен  аспект;
• Разработване на методика за определяне на ключовите длъжности (ключови функции и съответните длъжности) в държавната администрация;
• Разработване на методика за създаване на модел на компетенции за длъжностите в държавната администрация;
• Разработване на методика за оценка на компетенции;
• Създаване на инструментариум (тестове, казуси и др.) за определяне на общи и специфични компетенции при подбор на служители за работа в държавната администрация;
• Разработване на методика за планиране на приемствеността;
• Разработване на правила и процедури за прилагане на гъвкави условия на труд;

Дейност 3: Практическо прилагане на разработените методики и модели за планиране на човешките ресурси в държавната администрация
• Провеждане на обучения с целевите групи за прилагане на разработените методики - за 300 души;
• Определяне на ключовите длъжности (ключови функции и съответните длъжности) в централната администрация (министерства и ВРБК-та; комисии към НС, държавни и изпълнителни агенции, 3 области и 9 общини) чрез прилагане на разработената методика;
• Създаване на модел на компетенции за ключовите и ръководните длъжности в централната и териториалната и администрация чрез прилагане на разработената методика;
• Извършване на оценка на компетенциите на 50 служители на ключови длъжности чрез прилагане на разработената методика;
• Изготвяне на краткосрочна и средносрочна прогноза за потребностите от човешки ресурси в държавната администрация;
• Разработване на проекти на нормативни актове в областта на планирането на човешките ресурси;

Дейност 4: Развитие на системата за мобилност
• Разработване на правила и процедури за осъществяване на временна и постоянна мобилност в държавната администрация;
• Разработване на предложения за прилагане и разширяване на механизма за мобилност с оглед подобряване на възможностите за кариера в държавната администрация и подпомагане на администрациите за изпълнение на дейността им;
• Разработване на механизъм за ротация на служителите в рамките на една администрация;
• Разработване на информационен портал за мобилност;
• Провеждане на информационна кампания във връзка с популяризирането на принципа на мобилността и информационния портал;
• Разработване на проекти на нормативни актове за осъществяване на временна и постоянна мобилност, както и за условията и реда за изпращане на държавни служители да изпълняват длъжности в институция на Европейския съюз;

II. Индикативна ценова оферта за подготовка на техническата документация за 3 процедури за провеждане на обществени поръчки – за основите дейности по проекта, за информация и публичност и за одит.

III. Индикативна ценова оферта за реализиране на дейности за информация и публичност със следните основни резултати:
• Провеждане на две конференции за 100 участника всяка;
• Изработване на банери;
• Публикуване на 14 статии;
• Най-малко 200 комплекта информационни материали на участниците в конференциите.

IV. Индикативна ценова оферта за провеждане на одит на изпълнението на проекта

Информация за процедурата може да бъде намерена на страницата на ОПАК в интернет
http://www.opac.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=739%3A-21-&catid=6%3Aopenedprocedures&Itemid=3&lang=bg

Индикативните оферти трябва да се изпращат до 30.03.2011 г. на факс (02) 9874829 или на адрес Администрация на Министерския съвет, Секретариат на Съвета за административната реформа, София 1000, бул. Дондуков № 1.
За повече информация:

1. Ваня Новакова, тел. (02) 940 36 14; v.novakova@government.bg 
2. Христо Йовков, тел. (02) 940 37 69; h.yovkov@government.bg