Новини

23.3.2011 г.

Определен е редът за издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация

Категория: Образование

Правителството прие наредба, която определя условията и реда за издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на България. Този документ е необходим за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка на Европейския съюз.

Наредбата предвижда придобитата професионална квалификация по професия, която не е регулирана на територията на България, да се удостоверява от Националния център за информация и документация. В случаите, когато придобитата квалификация е по регулирана на територията на България професия, удостоверенията ще се издават от компетентния орган по признаване по смисъла на чл. 4 от Закона за признаване на професионални квалификации.

В Наредбата са описани документите, които трябва да бъдат представени за издаване на удостоверението, както и информацията, която то трябва да съдържа