Новини

23.3.2011 г.

Въвежда се забрана за наемане на незаконно пребиваващи на територията на България чужденци

Категория: Социална политика и заетост

Чрез промени в Закона за насърчаване на заетостта се въвежда забрана за наемане на незаконно пребиваващи на територията на България чужденци. Това е поредна мярка за борба за намаляване на недекларираната заетост и на експлоатацията на чужденци, както и с незаконната трудова миграция. Приетият днес от Министерски съвет законопроект има за цел да хармонизира българското законодателство в областта на заетостта на чужденци - граждани на трети държави, на територията на страната ни, с две нови европейски директиви в областта на трудовата миграция - относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост и за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава.

Законопроектът предвижда на незаконно наетия незаконно пребиваващ чужденец да се изплати обезщетение от работодателя, включващо размера на минималната работна заплата за страната или за съответната икономическа дейност за период не по-малко от три месеца, като обезщетението е дължимо и след връщане на чужденеца. Работодателят следва да поеме разходите по връщането на чужденеца.

 

Чрез законопроекта се гарантира равното третиране на притежателите на синя карта на ЕС относно предоставянето на услуги от Агенцията по заетостта, условията на труд, достъпа до стоки и услуги, признаването на професионална квалификация и др.

 

Дадена е възможност през първите две години притежателят на синя карта на ЕС да работи само на територията на България, като може да смени работодателя си след получаване на писмено разрешение от Агенцията по заетостта.

 

С този законопроект се дава възможност на министъра на труда и социалната политика след провеждане на консултации със социалните партньори и по препоръка на Националния съвет по трудова миграция да ограничава достъпа на чужденци до българския пазар на труда.

 

В изпълнение на мерките на правителството за оптимизация на държавната администрация със законопроекта се обединяват съществуващите пет Българо-германски центъра за професионално обучение в Пазарджик, Плевен, Смолян, Стара Загора и Царево в Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”. Основният му предмет на дейност е осъществяване на обучения за придобиване на професионална квалификация на лица, навършили 16 години, обучения за придобиване на ключови компетентности и професионално ориентиране.