Новини

24.3.2011 г.

Покана за представяне на индикативни оферти

Категория: Държавна администрация

Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна  програма "Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ "Укрепване на човешките ресурси", подприоритет 2.1  "Модерно управление на човешките ресурси" администрацията на Министерския съвет като конкретен бенефициент ще кандидатства с проектно предложение "Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация". Проектът се отнася за развитие и широко приложение на стажантски програми в държавната администрация.

Целевите групи на проекта са:

- Държавната администрация на всички нива - централна, областна и общинска.

- Студенти, проявяващи желание за работа в държавната администрация.

Предвид изискванията на Управляващия орган на ОПАК бюджетът на проектното предложение да бъде базиран на две индикативни оферти за всички дейности, очакваме да ни бъдат предоставени индикативни ценови оферти:

 

1. Индикативна ценова оферта за основните дейности по проекта, а именно:

Дейност 2
Анализ на практиките за провеждане на стажове в държавната администрация, в неправителствения и в частния сектор в България, в административни структури на държави членки на ЕС и институции на ЕС.

- Основни резултати:

- Анализ на изискванията на българските висши училища относно задължителните стажове  на студенти;

- Проведено допитване относно опита от проведени стажове до три основни групи заинтересовани страни  - студенти, участвали в стажове, ръководства на висши училища, представители на държавната администрация на централно, областно и общинско ниво. Изготвяне на аналитичен доклад;

- Проучени потребности от стажанти в държавната администрация по специалности;

- Разработен аналитичен доклад, представящ съществуващи практики за организиране и провеждане на стажантски програми в държавната администрация, в неправителствения и в частния сектор в България, в административни структури на държави членки на ЕС и институции на ЕС. Предложения за прилагане на изследвания опит в българската държаната администрация;

- Разработен доклад с предложения за най-малко два модела за управление на програма за студентски стажове в държавната администрация, съпътстван с оценка на силни и слаби страни на моделите.

Дейност 3
Създаване на условия за провеждане на студентски стажове.

Основни резултати:

- Разработени варианти на програми за провеждане на студентски стажове;

- Оценка на въздействието на предложените варианти на програми;

- Изготвена процедура за подбор на студентите за участие в стажантската програма;

- Създадени правила за провеждане на стажантската програма;

- Разработен доклад с предложения за промяна на законодателството в областта на висшето образование и на държавната администрация;

- Изготвени проекти на нормативни актове;

- Изработена рамкова програма за провеждане на студентските стажове в държавната администрация.

Дейност 4
Разработване на стажантски портал

Основни резултати:

- Изработена концепция за информационен портал за студентските стажове в държавната администрация;

- Разработен стажантски портал.

Дейност 5
Провеждане на студентски стажове в държавната администрация за създаване на капацитет за бъдещето.

Основни резултати:

- Концепция за информационна кампания за набиране на студенти за стажанти;

- Създаден видеоклип и аудио вариант на клипа, излъчени съответно в най-малко 2 национални телевизии и в 4 радиопредавания, излъчени в 2 национални радио станции;

- Публикации в най-малко 2 ежедневника и в най-малко 4 електронни информационни сайтове.

- Изготвена електронна брошура;

- Проведени 4 едномесечни неплатени стажа с участието на общо 400 студенти;

- Проведени по 2 семинара по време на всеки стаж с минимум по 150 участника.

Индикативната ценова оферта следва да съдържа всички дейности (Дейности: 2,3,4 и 5), като индикативните разходи се посочват за всяка една дейност. 


2. Индикативна ценова оферта за подготовка на техническата документация за 3 процедури за провеждане на обществени поръчки – за основите дейности по проекта, за информация и публичност и за одит.


3. Индикативна ценова оферта за реализиране на дейности за информация и публичност със следните основни резултати:

- Провеждане на две конференции с най-малко 150 участника за всяка;

- Изработване на банери;

- Най-малко 300 комплекта информационни материали на участниците в конференциите.

 

4. Индикативна ценова оферта за провеждане на одит на изпълнението на проекта

Планираната продължителност на изпълнение на проекта е 18 месеца; териториалният обхват е Република България.

Информация за процедурата може да бъде намерена на страницата на ОПАК в интернет–http://www.opac.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=739%3A-21-&catid=6%3Aopenedprocedures&Itemid=3&lang=bg

Индикативните оферти трябва да се изпращат до 29.03.2011 г. на факс (02) 9874829 или на адрес Администрация на Министерския съвет, Секретариат на Съвета за административната реформа, София 1000, бул. Дондуков № 1.


За повече информация:
1.Клементина Попова,
тел. (02) 940 2840; k.popova@government.bg
2.Даниела Сечкова,
тел. (02) 940 2626; d.setchkova@government.bg
3. Диана Дончева
тел. (02) 940 2494; d.doncheva@government.bg
4.Павел Иванов,
тел. (02) 940 2053; p.ivanov@government.bg