Новини

21.7.2008 г.

През юни безработицата падна под 6%

Категория: Анализи

През юни безработицата в страната падна под 6 процента. През месеца се запазва благоприятното въздействие на активния летен сезон, предопределящ високата заетост в хотелиерството и ресторантьорството, строителството, селското и горското стопанство, търговията, преработващата промишленост и транспорта. Значителен е и броят на работещите по активни програми и мерки за заетост.
В бюрата по труда са регистрирани 221 089 безработни, с 8044 души или 3.5% по-малко спрямо предходния месец. В сравнение с юни 2007 г. безработните намаляват с 53 731 души.
Равнището на безработица през юни 2008 г. продължава да намалява – с 0.22 процентни пункта в сравнение с май, до 5.97 на сто. Спрямо юни 2007 г. намалението е с 1.45 процентни пункта.
Броят на безработните лица намалява във всички наблюдавани групи в неравностойно положение на пазара на труда: безработни младежи до 29 години, безработни лица над 50 години, безработни лица без квалификация и специалност, продължително безработни лица и безработни лица с трайни увреждания.
Средно за страната за едно свободно работно място се конкурират 8 безработни, колкото бе съотношението и през предходния месец.
В бюрата по труда са обявени общо 16 642 свободни работни места. В сравнение с предходния месец търсенето, както на първичния пазар на труда, така и по програми и мерки за заетост, почти се запазва. На първичния пазар на труда са обявени 13 631 места. Преобладаваща част от тях (11 824 места) са от частния сектор. По мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта са заявени 812 места. По програми за заетост са заявени 2199 места.
През месец юни стартира Националната програма „Активиране на неактивни лица”, чиято цел е активиране и включване на пазара на труда на неактивни и обезкуражени лица, привличането и мотивирането им да се регистрират в дирекциите „Бюро по труда”, за да получат право за включване в обучение и/или заетост.
В квалификационни курсове са включени 3488 безработни лица. През месеца 623 работещи лица са започнали квалификационно обучение, като превантивна мярка за запазване на заетостта.
През месец юни стартира Националната програма „Активиране на неактивни лица”, чиято цел е активиране и включване на пазара на труда на неактивни и обезкуражени лица, привличането и мотивирането им да се регистрират в дирекциите „Бюро по труда”, за да получат право за включване в обучение и/или заетост.
В квалификационни курсове са включени 3488 безработни лица. През месеца 623 работещи лица са започнали квалификационно обучение, като превантивна мярка за запазване на заетостта.