Новини

21.7.2008 г.

Заседава комитета за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество с Гърция

Категория: Регионално развитие

На 22.07.2008 г., вторник, в гр. Солун, Гърция ще се проведе първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България  2007-2013г.
От българска страна в официалното заседание ще участва заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Искра Михайлова, а от гръцка – г-н Панайотис Дросос, Главен секретар за инвестиции и развитие, Министерство на икономиката и финансите.
Разработването и изпълнението на проекти по програмата с общ бюджет от 130 млн. евро ще допринесе за по-нататъшното социално-икономическо развитие на граничните райони, за екологосъобразното управление на околната среда, за опазването на културните ценности и традиции и за увеличаване възможностите за разработване и осъществяване на съвместни инициативи в граничните области.
По програмата могат да кандидатстват субекти от областите Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали от България, а от Гърция избираеми са районите Централна Македония и Източна Македония и Тракия, включващи префектурите Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун и Серес.
Приоритетните оси на програмата са: повишаване качеството на живота, достъпност, конкурентноспособност и човешки ресурси, и техническа помощ, като потенциални бенефициенти са общините, областните администрации, неправителствените организации, асоциациите на общини, изследователските институции, междуобщинските организации за сътрудничество, камарите и други от граничния район.