Новини

19.11.2019 г.

Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация

Категория: Държавна администрация

 
На 1 април 2017 г. администрацията на Министерския съвет стартира изпълнението на проект: „Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“. Проектът се финансира по оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в рамките на процедура - Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000.
 
Проектът е с времетраене от 33 месеца и е на обща стойност от  2 952 116,60 лв., от които Европейско финансиране от ЕСФ в размер на 2 509 299,11 лв. и Национално финансиране в размер на 442 817,49 лв.
 
Проектът ще даде възможност да бъдат извършени цялостни предварителни оценки на въздействието на проекти на закони или кодекси и последващи оценки на въздействието на действащи закони и кодекси.
 
Основна цел на проекта е изграждане на капацитет в централната администрация за извършване на цялостна оценка на въздействието на проекти на нормативни актове.
 
Специфични цели на проекта са:
развиване на умения в централната администрация за извършване на цялостни оценки на въздействието на нормативни актове;
повишаване качеството на извършените от администрацията предварителни и последващи оценки на въздействието на нормативни актове;
повишаване на капацитета при съгласуването на оценките на въздействието на нормативни актове.
 
Предвидено е да бъдат извършени 36 цялостни предварителни оценки на въздействието на проекти на закони или кодекси, а също и 20 последващи оценки на въздействието на действащи закони или кодекси. В хода на проекта ще бъдат анализирани и най-често срещаните проблеми при практическото извършване на оценка на въздействие на законодателство.
 
По време на проекта ще се изследва и дейността на централната администрация по извършване и съгласуване на предварителни оценки на въздействието. Ще бъдат изследвани 100 извършени частични предварителни оценки на въздействието. По този начин ще бъдат идентифицирани слабости и проблеми при извършването на оценки на въздействието, което ще даде възможност правилно да се адресират проблемите в администрацията по извършване на  оценки на въздействие. В хода на проекта ще се изследва и практиката на администрацията на Министерския съвет по съгласуване на разработени от органите на централната администрация оценки на въздействие.